ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน  นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
 มัธยมศึกษาปีที่ 17895173
 มัธยมศึกษาปีที่ 2566 75 141
 มัธยมศึกษาปีที่ 356777 144
 มัธยมศึกษาปีที่ 4546 99 145
 มัธยมศึกษาปีที่ 5429 85 114
 มัธยมศึกษาปีที่ 655182133
 รวม29 337 513 850

Comments