ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน  นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
 มัธยมศึกษาปีที่ 16  96  95191
 มัธยมศึกษาปีที่ 257394167 
 มัธยมศึกษาปีที่ 356275137 
 มัธยมศึกษาปีที่ 444982131 
 มัธยมศึกษาปีที่ 554397140 
 มัธยมศึกษาปีที่ 643085115
 รวม29353528 881

Comments