ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน  นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
 มัธยมศึกษาปีที่ 169797194
 มัธยมศึกษาปีที่ 257292164
 มัธยมศึกษาปีที่ 356274136
 มัธยมศึกษาปีที่ 444981130
 มัธยมศึกษาปีที่ 554197138
 มัธยมศึกษาปีที่ 643085115
 รวม29351526877

Comments