ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

โพสต์21 ส.ค. 2558 05:22โดยอัครชัย โพนสัย

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 -------------------------------------------

                       ตามประกาศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เลขที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

                       เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

                       โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

          

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (นายสุรพล ศรีภักดี)

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

Comments