ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

โพสต์28 ส.ค. 2558 07:14โดยอัครชัย โพนสัย   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2558 07:18 ]

          ด้วย โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ที่  ๒๒/๒๕๔๖  ลงวันที่    กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๑  โครงการ 
                                                                

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 
             โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนเมืเงแกพิทยาคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องกลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.obec.go.th,www.ssbr.go.th,www.mpkbr.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๐๓๖๐๓๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ

          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                    

                                                                    

                                                                        (นายสุรพล ศรีภักดี)

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม


Comments