ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 21:02โดยอัครชัย โพนสัย   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 21:03 ]

วันสุนทรภู่


อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด

โพสต์15 ธ.ค. 2559 22:21โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2559 17:08 ]

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมได้เข้าร่วมการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ของสถานีตำรวจภูธรชุมแสง ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 

อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด


ท่านผู้อำนวยการมอบเสื้อให้กับนักกีฬา

โพสต์14 ธ.ค. 2559 19:41โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2559 19:43 ]

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬา โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวตราชู ในการจัดหาเสื้อกีฬาให้กับนักกีฬาโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม แข่งขันกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 

ผอ.มอบเสื้อกีฬา


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

โพสต์9 ธ.ค. 2559 21:04โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2559 23:08 ]


นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ณ โรงเรียนสตึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

มอบเกียรติบัตรแข่งทักษะ


ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์30 พ.ย. 2559 17:39โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2559 23:05 ]

ในวันทที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และนโยบายของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๒ เรื่องการจัดการเรียนการสอน 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙


มอบเกียรติบัตรรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น

โพสต์29 พ.ย. 2559 20:45โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ (ระดับจังหวัด) การแข่งขัน "ยุวชนประกันภัยดีเด่น  ประเภทละครสั้น / หนังสั้น" โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รับเกียรติบัตรหนังสั้น


กิจกรรมถวายความจงรักภักดี ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙

โพสต์29 พ.ย. 2559 00:23โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2559 23:08 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมปฏิญาณตนบำเพ็ญประโยชน์ รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

พ.ย. 22 ถวายความจงรักภักดี


กีฬาสีภายใน "ดอกจานเกมส์ 2559"

โพสต์28 พ.ย. 2559 23:37โดยนางสาวสุจิตรา สมอเขียว

พ.ย. 23-25 พ.ศ.2559 กีฬาสี


อบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

โพสต์12 ก.ย. 2558 23:20โดยอัครชัย โพนสัย   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2558 23:35 ]

ภาพการอบรมวันที่ 5 กันยายน 2558

ภาพการอบรมวันที่ 6 กันยายน 2558

ภาพอบรมวันที่ 12 กันยายน 2558


วันที่ 13 กันยายน 2558


ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

โพสต์28 ส.ค. 2558 07:14โดยอัครชัย โพนสัย   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2558 07:18 ]


          ด้วย โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ที่  ๒๒/๒๕๔๖  ลงวันที่    กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ  และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน ๑  โครงการ 
                                                                

ประกาศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 
             โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑   โครงการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนเมืเงแกพิทยาคม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องกลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.obec.go.th,www.ssbr.go.th,www.mpkbr.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๐๓๖๐๓๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ

          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                                    

                                                                    

                                                                        (นายสุรพล ศรีภักดี)

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม


1-10 of 14