Välkommen

Folkomröstningen är nu över. Nej-sidan segrade och det blir ingen Väsby sjöstad! Nu börjar arbetet att utveckla alternativ till sjöstaden - att säkra området som ett natur- och friluftsområde för framtiden med bland annat en ny friluftsgård vid Sättra. Vi kommer att ha kvar sidan ett tag till och berätta om hur det går.

Nej-sidan firade segern

Nätverket Nej till Väsby sjöstad firade den 30 september resultatet i folkomröstningen vid en sammankomst. Många som varit aktiva i kampanjen närvarade och firade med tårta och (alkoholfritt) bubbel.

De som varit med länge erinrade om att kampen pågått länge och genomgått flera olika stadier, vilket också visas av tårtdekorationerna. Redan för mer än 30 år sedan räddades Runbyskogen för första gången av dåtidens kampanj "Rädda Runbyskogen". När förslagen om att bygga i området togs upp igen 2007, formerades snart nya protester. 2011 startades en namninsamlingskampanj av nätverket "Folkomrösta.nu" som fick ihop över 4000 namn, tillräckligt för en folkomröstning. I denna ombildades kampanjen till nätverket "Nej till Väsby sjöstad". Den kampanjen har nu avslutat sitt arbete men bestämde vid sammankomsten att fortsatt hålla kontakt och följa vad som nu händer med området.

Seger för Nej-sidan !

Nu är det helt klart. Folkomröstningen om Väsby sjöstad blev en seger för Nej-sidan. Det slutgiltiga resultatet visade att nej-sidan fick 11 152 röster och ja-sidan 10 166 röster, en övervikt på 986 röster för ett nej till sjöstaden.

Antal blanka röster uppgick till 1574 st. Antal ogiltiga valsedlar räknades till 31 st.

Totalt röstade 22 923 personer av 32 030 röstberättigade vilket ger ett valdeltagande på dryga 70%.

Nejkampanjen riktar ett stort tack till alla Väsbybor som gjort resultatet möjligt och ett särskilt tack till alla som engagerat sig aktivt i Nej-nätverket för att få till stånd detta resultat. Utan er insats hade det inte varit möjligt.

Vi kommer att återkomma med fler kommentarer och information om vad som händer härnäst, så återkom gärna till denna sida.

Länk till kommunens hemsida.

Detaljerade statistik om hur olika delar av kommunen röstade.


RÖSTA NEJ! - Kritiken mot sjöstaden på en minut

Ekonomiska risker

Blir mycket dyr att bygga då vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp, fjärrvärme och skolor måste byggas upp från grunden. Boendet kan bli dyrt och lägenheterna svårsålda. Risk för dyrbara förseningar.

Inte hållbar

Sjöstaden lanseras som "Sveriges miljövänligaste stadsdel". Men det avskilda läget ger ingen allsidig sammansättning med arbetsplatser och service. Den får otillräcklig kollektivtrafik, blir bilberoende och dålig för klimat

Stora naturintrång

Fyra av kommunens finaste naturområden kommer att huggas eller nötas ner. Trängre midja och sämre flöde för växter och djur i den gröna Järvakilen.

Bygg centralt i stället

Förutsättningarna att bygga hållbart och ekonomiskt är mycket bättre i Väsbys centrala delar med nära till kollektivtrafik. T.ex. vid stationen, Väsby Centrum och Älvsundadalen. 

Nu ska naturen och friluftslivet utvecklas!

Det nya politiska styret (på bilden fr v Lars Valtersson MP, Mathias Bohman S, Anders Rosén V) i Upplands Väsby presenterade den 7 oktober sin politiska plattform för kommande mandatperiod. Så här står det om området Nordvästra Väsby:
"Området kring Runbyskogen, Kairo och Sättra läggs i den kommunala översiktsplanen fast som i huvudsak ett område för natur och rörligt friluftsliv och en process inleds för att säkra detta för framtiden. Av kommunen ägd mark nära Runby (Bergaskogen mm) och på Kairohöjden avsätts som naturreservat. En dialog tas upp med de privata markägarna om att även avsätta resterande delar av dessa områden som naturreservat och att sluta avtal om ett hänsynsfullt skogsbruk i den mellersta delen av Runbyskogen."
Och så här står det om Sättra friluftsgård:
"Våra fina friluftsområden vid Mälaren ska göras attraktivare och mer tillgängliga. Successiv utbyggnad under tio år. Vi startar i en första etapp att upprusta "trädgårdsmästarbostaden". En dialog med föreningsliv och andra aktörer inleds för att forma området."
Vi konstaterar att det nya styrets intentioner stämmer mycket bra med de förslag som lades fram av Nej-sidan i folkomröstningskampanjen (se artikel nedan) och önskar dem lycka till i genomförande av sina avsikter.

Bo Mossberg om Runbyskogens värde


Bo Mossberg är en välkänd Väsbyprofil och en av Sveriges främsta växtillustratörer genom tiderna i exempelvis Den nordiska floran och många andra verk. Han har hämtat motiven till många av växterna från Runbyskogen och Runsahalvön och har en ingående kännedom sedan mer än ett halvsekel om dessa marker. Se och hör vad han har att säga om planerna på Väsby sjöstad.

YouTube-video

 

Friluftsgård vid Sättra -  förslag från Nej-sidan

Utveckla friluftslivet i ostörd natur med en ny friluftsgård vid Sättra, föreslog nätverket Nej till Väsby i en rapport i folkomröstningskampanjen. En motsvarighet till kända anläggningar som Ängsjö, Hellasgården och Lida i andra kommuner.

I förslaget ingår att naturen i Runbyskogen säkras med två nya naturreservat, Kairo och Berga, där den allra finaste naturen finns. Befintliga spår och leder i området utvecklas, bland annat genom att elljusspåret förlängs till en cirkel genom skogen.

Sättra föreslås bli ett nav för de många friluftsaktiviteterna i området med reception och cafeteria i den gamla trädgårdsmästarvillan. Där bredvid anläggs bland annat en motionscentral med bastu, uthyrningsstugor och lekytor. Läs mer.Läs hela rapporten.