Medlemshantering

I medlemsregistret kan registeransvariga administrera sin avdelnings adresser, medlemskap och uppdrag.
Nytt medlemsregister igång

Lära dig hantera nya medlemsregistret

KomMed har erbjudit tre webbaserade utbildningstillfällen där du har möjlighet att lära dig grunderna i medlemsregistret och ställa frågor.

Du kan också se senaste utbildningen i efterhand.

I medlemsregistret finns också videoinstruktioner (huvudmenyn/loggan –> Hjälp) för olika funktioner som du kan ta hjälp av när du ska använda medlemsregistret. En skriven manual/lathund finns inte på plats ännu, men kommer att finnas längre fram.

Frågor? 
Rutiner för tillgång till registret
Avdelningen utser lokaladministratör
Avdelningen (personuppgiftsbiträdet) utser vid medlems- eller styrelsemöte en lokaladministratör. I normalfall har en (1) person (lokaladministratör) per avdelning tillgång till medlemsregistret.

Ett avtal skrivs under

Lokaladministratören får behörighet när han/hon tillsammans med avdelningen skrivit under ett avtal med riksorganisationen (personuppgiftsansvarig) och styrkt valet med ett undertecknat och vidimerat protokollsutdrag. Uppdraget löper till dess att ny lokaladministratör utses. Skicka gärna dokumenten inskannade till service@mp.se för snabbast handläggning.

Vem passar som lokaladministratör
?
Lokaladministratör är ett viktigt uppdrag och personen bör väljas med omsorg. Finns det en anställd i avdelningen är det lämpligt att han/hon utses till lokaladministratör.

Vanligtvis ska lokaladministratören tillhöra den avdelning som han/hon hanterar registret åt. Undantag kan göras för anställda som bor i annan kommun/region. Om särskilda skäl föreligger kan avdelningen begära hos riksorganisationen om att ha fler än en lokaladministratör.

Lokaladministratören får inloggning från riksorganisationen

När avtal och protokoll om ny lokaladministratör inkommer till riksorganisationen tas registertillgången för den föregående bort. Vid varje nytt lokaladministratörsavtal måste det specificeras vem eller vilka som ska få tillgång till registret.