Konflikthantering


Konflikter som medför att arbetet i organisationen försvåras ska i första hand undvikas genom att det finns tydliga rutiner och beslut kring hur arbetet ska bedrivas och att respektive ledningsfunktion ser till att dessa efterlevs. I samband med olika val så är det viktigt att ha tydliga och väl kända regler för hur valen ska genomföras och att valen beretts på ett bra sätt.


Det är i första hand partidistriktet som är ansvarigt för konflikthantering i lokalavdelningarna. Riksorganisationen kan bistå med råd och annat stöd, men går bara aktivt in i konflikthanteringen då distriktet inte förmår reda ut situationen.

Konflikt inom partidistriktet hanteras också inom partidistriktets organisation om inte direkt stöd från riksorganisationen efterfrågas eller att riksorganisationen gör bedömningen att det blir svårt för distriktet att agera.


För att tydliggöra ansvarsfördelningen vid konflikter har partikansliet tagit fram två dokument där det framgår hur respektive nivå ska agera i samband med konflikter.


Kontaktperson på partikansliet är