Stadgar och arbetsordningar

Kongressen 2016 antog nya Partistadgar (reviderade 2018) tillsammans med "Normalstadgar" som ska gälla för distrikt och lokalavdelningar.
Distrikt och lokalavdelningar har möjlighet att göra tillägg till normalstadgarna för att de bättre ska fungera beroende på avdelningens storlek och andra förhållanden.

För att stadgar inte ska belastas med en rad detaljerade regler så är det bra att komplettera stadgarna med arbetsordningar för olika centrala funktioner. Arbetsordningarna ska utformas så att de tydliggör olika uppdrags funktioner och ansvar samt hur uppdrag relaterar till andra uppdrag. Väl utformade arbetsordningar gör att arbetet i avdelningen fungerar effektivare och underlättar för nya på uppdraget. De förebygger också problem som kan uppstå med oklara ansvarsförhållanden.
Riksorganisationen har tagit fram mallar för de viktigaste uppdragen och funktionerna och samlat i denna Mapp. Mallarna täcker inte alla uppdrag och de behöver anpassas för den egna avdelningens behov, men de tar upp de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid framtagandet.