Nomineringsprocesser


Grundläggande mål och principer för nomineringsprocesserna

Partistadgarna innehåller bindande rotationsregler för riksdagsuppdrag. Principerna bakom de reglerna ska vara vägledande också för andra nomineringsprocesser, med hänsyn tagen till de olika förutsättningar som kan gälla i olika delar av landet och partiet. I alla nomineringsprocesser ska partiet också sträva efter att främja jämställdheten mellan könen, att uppnå en mångfald av bakgrunder, erfarenheter och perspektiv bland kandidaterna samt att bidra till att de folkvalda församlingarna får en i alla avseenden allsidig sammansättning och därigenom speglar befolkningen.

De övergripande målen för nomineringsprocesser till allmänna val i Miljöpartiet de gröna är:

  • att utse kandidater som är lämpliga för uppdraget och goda representanter för partiet,

  • att värna mångfalden och bidra till att Sveriges folkvalda församlingar får en allsidig sammansättning, samt

  • att främja såväl återväxt som kontinuitet inom partiet.

I nomineringsprocesserna är valberedningarnas främsta uppdrag just att bidra till att dessa mål uppnås. Detta sker bland annat genom att valberedningarna sätter sig in i vad uppdragen innebär och kräver, granskar kandidaterna samvetsgrant och lägger förslag som ser till helheten.

Som en bilaga till partistadgarna finns dokumentet Gemensamma regler för nomineringsprocessen som närmare beskriver hur nominering och val ska genomföras.

Alla avdelningar ska ha tagit fram egna regler utifrån dessa gemensamma regler.

Läs även om Valberedningens arbete.