Avdelningens demokrati


Som politisk organisation så ska vi inte bara ha en bra interndemokrati för den egna partiavdelningen, vi ska även ha väl fungerande demokrati för att kunna förse samhället med goda företrädare. Det ställer lite större krav på våra system än andra typer av ideella föreningar.
Den lokala avdelningen är också underställd partidistriktet och riksorganisationen och måste följa stadgar och regler som beslutas på dessa nivåer. I gengäld så har lokalavdelningen rätt att ha representanter vid distriktsstämmor och partikongressen.
Som ett stöd för avdelningarna har riksorganisationen tagit fram mallar och exempel på arbetsordningar samt förslag på policys och andra styrdokument.

Påverka partiet

Kongressen
Partistyrelsens remisser


Prenumerera på nyhetsbrev

Nyhetsbrev