Kế hoạch hướng dẫn thực tập

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THÀNH

-------------------------------------------

           Số:                /KH-TVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Châu Phú, ngày  12  tháng  01  năm  2010

 

 

KẾ HOẠCH

Hướng dẫn thực tập sư phạm năm học 2009-2010

 

                -Căn cứ Công văn số 1826/GDĐT-TCCB ngày 17/12/2009 của Sở GD-ĐT An Giang về việc tổ chức thực tập sư phạm năm học 2009-2010;

                -Căn cứ Kế hoạch số 1813/KH-ĐHAG ngày 21/12/2009 của trường ĐHAG về việc tổ chức thực tập sư phạm cuối khoá năm học 2009-2010 cho SV ĐHSP khoá 7;

                -Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung của công tác thực tập sư phạm,

                Ban chỉ đạo TTSP trường THPT Trần Văn Thành đề ra kế hoạch hướng dẫn thực tập sư phạm năm học 2009-2010  như sau:

I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tạo điều kiện cho sinh viên chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng kiến thức đã học, rèn luyện các kỹ năng giáo dục và dạy học trong thực tế nhà trường, từ đó hình thành năng lực sư phạm.

- Giúp sinh viên nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nắm vững quy định quyền hạn của người giáo viên, trên cơ sở đó phấn đấu trở thành giáo viên giỏi.

- Góp phần rèn luyện tư cách, tác phong sư phạm, nâng cao phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên trước khi bước vào nghề.

- Phát triển, hoàn thiện những kỹ năng sư phạm đã được hình thành ở trường đại học, đặc biệt là kỹ năng dạy học và công tác chủ nhiệm lớp.

- Tận tình với nghề nghiệp, làm việc có kế hoạch, khoa học và có khả năng nhận xét, đánh giá năng lực học tập và rèn luyện của học sinh phổ thông. Tạo điều kiện cho sinh viên chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện những nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo thực tập phân công.

II/. TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG SINH VIÊN CÁC MÔN

Đoàn TTSP tại trường THPT Trần Văn Thành có 36 sinh viên, gồm các ngành:

1. Sư phạm Toán:         7 sinh viên                          5. Sư phạm Địa lý:     3 sinh viên

2. Sư phạm Văn:          7 sinh viên                            6. Sư phạm Hóa:        3 sinh viên

3. Sư phạm GDCT:      3 sinh viên            7. Sư phạm Vật lý:     3 sinh viên

4. Sư phạm Anh văn:   6 sinh viên                           8. Sư phạm Lịch sử:   4 sinh viên

III/. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1) Nội dung:

a/ Thực tập giảng dạy:

-          Sinh viên phải đảm nhiệm được nội dung chương trình bộ môn trong thời gian thực tập, dạy hết các kiểu loại bài quy định trong chương trình.

-          Sinh viên lập kế hoạch giảng dạy cả đợt và từng tuần.

-          Dự 2 tiết mẫu, có rút kinh nghiệm học tập như đợt kiến tập.

-          Mỗi sinh viên phải thực tập giảng dạy 8 tiết dưới sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn giảng dạy. Sau tiết dạy có rút kinh nghiệm, đánh giá cho điểm.

                b/ Thực tập công tác chủ nhiệm:

-          Sinh viên sẽ hoàn thiện một số kỹ năng cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm: giao tiếp với học sinh, tìm hiểu, nghiên cứu học sinh, nhất là học sinh cá biệt, kỹ năng xây dựng kế hoạch chủ nhiệm, tổ chức, quản lý học sinh, tổ chức hoạt động tập thể, lao động, văn thể, hoạt động xã hội, …

-          Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm cho cả đợt và từng tuần.

-          Hướng dẫn các buổi sinh hoạt lớp, tham gia các buổi sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt dưới cờ. Tổ chức các hoạt động giáo dục: lao động, vui chơi, văn thể, kỷ niệm các ngày lễ truyền thống.

-          Phối hợp với cha mẹ học sinh , Đoàn thanh niên, chi đoàn giáo viên làm tốt công tác giáo dục học sinh.

-          Mỗi SV dự 1 tiết sinh hoạt chủ nhiệm mẫu và trực tiếp làm công tác chủ nhiệm 3 tiết, có giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm dự giờ và rút kinh nghiệm, đánh giá.

Lưu ý:

             + Mọi công việc đều phải có ghi chép, nhận xét, đánh giá.

             + Các sinh viên trong nhóm chủ nhiệm cùng lớp phải có kế hoạch thống nhất trong toàn đợt, mỗi tuần có phân công cụ thể và làm việc dưới sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn công tác chủ nhiệm.

c/ Tìm hiểu thực tế giáo dục:

-          Nghe các báo cáo của lãnh đạo trường phổ thông về cơ cấu tổ chức, nội dung công tác và tình hình thực tế của nhà trường. Đồng thời sinh viên phải tự tìm hiểu về tình hình giáo dục, nội qui của trường.

-          Nghe lãnh đạo Thị trần Cái Dầu báo cáo về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục ở địa phương.

-          Nghe báo cáo của Ban chấp hành Đoàn về hoạt động của Đoàn TNCS.HCM trường học và chi đoàn giáo viên.

-          Tìm hiểu nội dung hoạt động của người giáo viên, của tổ bộ môn, các loại hồ sơ học sinh, sổ sách lớp học, cách đánh giá, cho điểm, xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh và các tài liệu hướng dẫn về chuyên môn.

d/ Làm báo cáo thu hoạch:

Cuối đợt thực tập, sinh viên phải làm báo cáo thu hoạch dưới dạng bài tập nghiên cứu về các nội dung nêu trên.

2) Kế hoạch thực hiện:

                Tuần 1: Từ 25/01 đến 31/01/2010

                Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

 

 

 

25/01

- Dự tiết sinh hoạt đầu tuần.

- Trao đổi giữa GV HDGD, GV HDCN với nhóm SV thực tập.

- Họp với đoàn sinh viên TTSP

 (14 giờ 00)

 

- Báo cáo cơ cấu tổ chức, nội dung công tác, tình hình thực tế trường.

- Báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục ở địa phương.

- Báo cáo hoạt động của Đoàn TN.

- Báo cáo hoạt động của chi đoàn GV

- Giới thiệu điều kiện chỗ ở

- Đoàn sinh viên TTSP

- GV HDGD, GV HDCN.

 

-Ban chỉ đạo, GV HDGD, GV HDCN và đoàn SV TTSP.

 

- Hiệu trưởng

 

- Lãnh đạo Thị trấn

 

- Thầy Điền(BTĐ)

- Cô Cúc(BT CĐGV)

 

- Thầy Tâm(P.HT)

 

 

26-30/1

-Dự 2 tiết dạy mẫu có rút kinh nghiệm.

-SV lên lớp dạy thử (soạn bài theo mẫu T2, trình GV HDGD duyệt trước 2 ngày).

-GV HDGD và nhóm SV

 

-GV HDGD và SV

28-29/1

- Tham dự gian hàng triển lãm Ứng dụng CNTT tại THPT chuyên TNH.

- 8 SV có kinh nghiệm về Ứng dụng CNTT do Đoàn đề cử.

30/01

-Dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm mẫu.

-Hoàn thành kế hoạch thực tập giảng dạy mẫu T1 nộp GV HDGD duyệt.

-Hoàn thành kế hoạch tổng thể TTSP nộp GV HDCN duyệt.

-GV HDCN và nhóm SV

- SV và GV HDGD

 

- SV và GV HDCN

 

                Tuần 2: Từ 01/02 đến 07/02/2010

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

 

01-06/02

-Dự tiết sinh hoạt đầu tuần.

 

- SV lên lớp dạy thử và thực dạy có đánh giá (trình giáo án theo mẫu T2 cho GV HDGD duyệt trước 2 ngày).

-Dự giờ SV theo nhóm SVTT giảng dạy và thực hiện BB theo mẫu T3

-Tìm hiểu hồ sơ học sinh, sổ sách lớp học, cách đánh giá, cho điểm, xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh.

-Tìm hiểu nội dung hoạt động của người giáo viên, của tổ bộ môn, các tài liệu hướng dẫn về chuyên môn.

- Định hướng và viết bài tập nghiên cứu về các nội dung TTSP.

- Dự họp tổ chuyên môn, họp HĐSP và hội đồng bộ môn tại trường.

-Tổ chức các hoạt động giáo dục: lao động, vui chơi, văn thể lớp TTCN theo kế hoạch của trường

-Tổ chức đi thăm nhà một số học sinh.

 

-SV theo buổi của lớp thực tập chủ nhiệm

-GV HDGD và SV

 

 

- GV HDGD và nhóm SV

 

-SV, GV HDGD, GV HDCN

 

- SV và TTCM

 

 

- SV TTSP

 

- SV TTSP

 

- Nhóm SV và GV HDCN

 

- Nhóm SV và GV HDCN

 

 

06/02

 

06/02

-Trực tiếp làm công tác chủ nhiệm lớp (trình giáo án theo mẫu T6 cho GV HDCN duyệt trước 2 ngày).

-Dự giờ SV theo nhóm SVTT chủ nhiệm và thực hiện BB theo mẫu T3.

-Họp nắm tình hình TTSP tuần 2(14 giờ 30).

- Tham dự Đêm văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng xuân” nhằm gây quỹ Khuyến học.

 

- Nhóm SV và GV HDCN

 

 

- Nhóm SV và GV HDCN

 

-BCĐ, phó đoàn, các trưởng nhóm.

- Theo kế hoạch, nhóm SV và GV HDCN.

 

Từ 08/02 đến 20/02/2010: nghỉ tết Canh Dần.

Tuần 3, 4, 5, 6, 7: Từ 22/02 đến 28/03/2010

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

-Tiếp tục các nội dung TTSP như đã nêu ở tuần 2.

-GV HDGD, HDCN và SV

03/03

-Báo cáo sơ kết sau 3,5 tuần TTSP theo mẫu, nộp BCĐ.

- SV TTSP.

04/03

-Họp sơ kết TTSP (14 giờ 30).

-BCĐ, SV TTSP, GV HDGD và GV HDCN

08/03

-Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03

-SV và GV HDCN

20/03

-Họp nắm tình hình TTSP tuần 6(14 giờ 30).

 

-BCĐ, phó đoàn, các trưởng nhóm.

 

 

26/03

-Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS.HCM

-Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày giỗ Đức Quản cơ Trần Văn Thành

-SV và GV HDCN

-SV và GV HDCN

 

Tuần 8: Từ 29/03 đến 04/04/2010

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

 

 

29-31/03

-Tiếp tục và hoàn tất các nội dung TTSP.

-Hoàn thành bài tập nghiên cứu (báo cáo thu hoạch) nộp GV HDCN.

-Trình bày bài tập nghiên cứu trước nhóm với sự có mặt của GV HDCN, nhóm sinh viên bình xét và góp ý.

-GV HDGD, HDCN và SV

 

-SV TTSP

-Nhóm SV và GV HDCN.

 

 

01/04

-Tổng kết TTSP cho SV.

-Nộp hồ sơ TTSP cho BCĐ: mẫu T1à T7 và các giáo án giảng dạy của SV TTSP

-GV HDGD và GV HDCN

-SV TTSP, GV HDGD và GV HDCN

 

02/04

-Tổng kết đánh giá, xếp loại TTSP cho cả đoàn.

-Hoàn tất hồ sơ Đoàn TTSP

-Ban Chỉ đạo

-Ban Chỉ đạo

03/04

-Họp tổng kết TTSP(13 giờ 30).

-BCĐ, GVHD và SV TTSP

04/04

-Trở về trường ĐHAG

-Đoàn SV TTSP

 

IV/. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM

Việc đánh giá, xếp loại kết quả thực tập của sinh viên theo tinh thần quyết định số 06/QĐ-ĐHAG ngày 06 tháng 01 năm 2004 về hướng dẫn thực tập sư phạm cuối khóa hệ Đại học và cao Đẳng sư phạm chính quy. Cụ thể là:

             1) Đánh giá kết quả:

Kết quả TTSP của sinh viên được đánh giá theo thang điểm 10 và xếp loại như sau:

- Loại xuất sắc: từ điểm 9 đến điểm 10

- Loại giỏi: từ điểm 8 đến điểm cận 9

- Loại khá: từ điểm 7 đến điểm cận 8

- Loại TB khá: từ điểm 6 đến điểm cận 7

- Loại TB: từ điểm 5 đến điểm cận 6

- Loại yếu: từ điểm 4 đến điểm cận 5

- Loại kém: dưới điểm 4

 

             2) Giáo viên hướng dẫn thực tập giảng dạy:

                   - Chịu trách nhiệm tổng hợp và quyết định điểm thực tập giảng dạy.

                   - Trong quá trình sinh viên thực tập ở trường phổ thông, Ban chỉ đạo trường Đại học An Giang có thể cử giáo viên phương pháp dạy học bộ môn xuống cùng dự giờ (khoảng 1 tiết) và thảo luận để thống nhất chuẩn đánh giá tiết dạy của sinh viên với giáo viên hướng dẫn thực tập giảng dạy.

3) Giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm:

     Chịu trách nhiệm tổng hợp, quyết định điểm thực tập chủ nhiệm và chấm điểm báo cáo thu hoạch của sinh viên.

4) Điểm ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nội quy trong đợt thực tập:

     Do nhóm sinh viên bình xét, giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm phối hợp với giáo viên hướng dẫn giảng dạy và trưởng đoàn thực tập cho điểm.

5) Điểm tổng hợp thực tập sư phạm:

     Là điểm trung bình cộng các nội dung: (GD) hệ số 3, chủ nhiệm lớp (CNL) hệ số 2, báo cáo thu hoạch (BCTH) hệ số 1, và ý thức tổ chức kỷ luật (TCKL) hệ số 1.

 

Text Box: TTSP = (GD x 3  +  CNL x 2  +  BCTH  +  TCKL) : 7                                                                                    

 

 

 

6) Quy định về việc vắng mặt của sinh viên trong thời gian thực tập:

     Nếu sinh viên vắng mặt quá 04 ngày sẽ không được đánh giá kết quả thực tập sư phạm. Những sinh viên này phải thực tập lại theo kế hoạch thực tập của khóa học tiếp theo vào năm sau. Các trường hợp vắng mặt phải có phép.

 

V/. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN THỰC TẬP SƯ PHẠM

1) Ban chỉ đạo:                

                                a/ Trưởng ban:  Lâm Huỳnh Mạnh Đông (HT)

- Lập kế hoạch TTSP, phân công Ban chỉ đạo, phân công GVHD giảng dạy thực tập và phân công GVCN hướng dẫn công tác chủ nhiệm, điều hành chung công tác thực tập SP.

- Cung cấp thông tin và hướng dẫn cho điểm.

- Báo cáo thống kê kết quả TTSP (mẫu T9)

- Báo cáo tổ chức trường và hoạt động nhà trường

b/ Phó trưởng ban: Nguyễn Thành Phương - Trưởng đoàn TTSP

-          Lập thủ tục hợp đồng TTSP.

-          Hướng dẫn sinh viên qui trình thực hiện hồ sơ TTSP.

-          Nắm tình hình TTSP của sinh viên.

-          Liên lạc giữa BCĐ trường và trường ĐHAG với BCĐ Tỉnh.

-          Cùng với Trưởng ban thống nhất điểm số, xếp loại của sinh viên.

             c/ Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Bé Tám (P.HT)

-          Lập danh sách và tiết dạy mẫu của GVHD giảng dạy (2 tiết/nhóm).

-          Hướng dẫn sinh viên thực hiện hồ sơ thực tập sư phạm, hướng dẫn giáo viên cho điểm, đánh giá xếp loại sinh viên.

-          Nhận hồ sơ TTSP của GVHD giảng dạy, GVHD công tác chủ nhiệm và của sinh viên.

-          Lập danh sách kết quả xếp loại TTSP (mẫu T8).

             d/ Phó trưởng ban: Trần Thanh Tâm (P.HT)

-          Hướng dẫn SV đăng ký ăn, ở.

-          Cung cấp thông tin cho sinh viên tìm hiểu tình hình thực tế ở địa phương và liên hệ UBND Thị trần Cái Dầu báo cáo về tình hình địa phương (chính trị, KT, VH, XH, giáo dục, an ninh) cho đoàn TTSP nắm.

-          Hướng dẫn cho SV thực tập tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

-          Thanh toán chế độ cho Ban chỉ đạo, GVHD giảng dạy, GVHD công tác chủ nhiệm và các nhân viên phục vụ tổ hành chính-quản trị.

 

2) Phân công giáo viên dạy mẫu:

 

TT

   Nhóm

GV dạy

Sinh viên dự giờ

1

Toán 1

Tăng Tấn Phúc

Tống Hồ Hải

Lý Thanh Dương

Nguyễn Thành Luân

Thái Thiện Quân

2

Toán 2

Phạm Văn Trung

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Quốc Tính

Hà Tùng Lâm

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Từ Thị Hồng Phương

TT

   Nhóm

GV dạy

Sinh viên dự giờ

3

Ngữ văn 1

Nguyễn Hữu Chi

Vũ Thị Phương

Cao Thị Bích Phượng

Phan Thị Trúc Giang

Đinh Thị Thẩm

Nguyễn Thị An

4

Ngữ văn 2

Trần Minh Lý

Võ Thị Tuyết Sương

Nguyễn Hạnh Dung

Trần Thị Ngọc Hân

Huỳnh Thị Cẩm Tú

5

GDCT

Võ Thanh Hải

Nguyễn Thanh Liêm

3 sinh viên nhóm GDCT

6

Tiếng Anh 1

Dương Ngọc Kiều Loan

Nguyễn Hồng Phẩm

Đỗ Ái Vi

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Phạm Thị Mai Thảo

7

Tiếng Anh 2

Nguyễn Thị Hồng Phượng

Nguyễn Thị Cúc

Vũ Thị Phương Linh

Huỳnh Thị Yến Oanh

Phạm Trần Lan Phương

8

Địa lý

Nguyễn Thị Thu Nga

Phạm Duy Hưng

3 sinh viên nhóm Địa

9

Hoá học

Thái Gia Khương

Huỳnh T Hoài Trang

3 sinh viên nhóm Hoá

10

Vật lý

Trần Thị Kim Mai

Bùi Quang Thái

3 sinh viên nhóm Lý

11

Lịch sử

Võ Thành Phương

Trần Long Vinh

4 sinh viên nhóm Sử

 

3) Phân công GV hướng dẫn TT giảng dạy của SV:

a/ Nhiệm vụ:

-          Hướng dẫn sinh viên lập và duyệt kế hoạch thực tập giảng dạy theo mẫu T1.

-          Hướng dẫn sinh viên soạn và duyệt giáo án giảng dạy theo mẫu T2 (trước lên lớp 2 ngày)

-          Hướng dẫn sinh viên rút kinh nghiệm tiết dạy và ký biên bản rút kinh nghiệm theo mẫu T3.

-          Đánh giá kết quả thực tập giảng dạy mỗi tiết theo mẫu T4gd và tổng hợp theo mẫu T4.

-          Phối hợp GVHD công tác chủ nhiệm thực hiện mẫu T5yt.

-          Thực hiện mục 1, phối hợp GVHD công tác chủ nhiệm thực hiện mục 4 và 5 trên mẫu T7

b/ Phân công giáo viên hướng dẫn công tác giảng dạy:

TT

Họ tên SV

Môn

GV HD giảng dạy

Ghi chú

1

Lý Thanh Dương

Toán

Tăng Tấn Phúc

 

2

Nguyễn Thành Luân

Toán

Trà Ngọc Tước

 

3

Thái Thiện Quân

Toán

Tống Hồ Hải

 

4

Nguyễn Quốc Tính

Toán

Phạm Văn Trung

 

5

Hà Tùng Lâm

Toán

Nguyễn Phước Sơn

 

6

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Toán

Cao Long Đỉnh

 

7

Từ Thị Hồng Phương

Toán

Nguyễn Thanh Bình

 

8

Cao Thị Bích Phượng

Văn

Nguyễn Hữu Chi

 

9

Phan Thị Trúc Giang

Văn

Nguyễn Hữu Chi

 

10

Đinh Thị Thẩm

Văn

Vũ Thị Phương

 

11

Nguyễn Thị An

Văn

Vũ Thị Phương

 

12

Nguyễn Hạnh Dung

Văn

Ngô Thị Thu Dung

 

13

Trần Thị Ngọc Hân

Văn

Trần Minh Lý

 

14

Huỳnh Thị Cẩm Tú

Văn

Võ Thị Tuyết Sương

 

15

Nguyễn Văn Hải

GDCT

Võ Thanh Hải

 

16

Lê Thị Hường

GDCT

Võ Thanh Hải

 

17

Nguyễn Thị Thùy Trang

GDCT

Nguyễn Thanh Liêm

 

18

Đỗ Ái Vi

Tiếng Anh

Nguyễn Hồng Phẩm

 

19

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Tiếng Anh

Dương Ngọc Kiều Loan

 

20

Phạm Thị Mai Thảo

Tiếng Anh

Liễu Thị Thanh Nhàn

 

21

Vũ Thị Phương Linh

Tiếng Anh

Trần Đặng Thanh Bình

 

22

Huỳnh Thị Yến Oanh

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hồng Phượng

 

23

Phạm Trần Lan Phương

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Cúc

 

24

Nguyễn Văn Mạnh

Địa

Nguyễn Thị Thu Nga

 

25

Ngô Thanh Mẫn

Địa

Nguyễn Thị Thu Nga

 

26

Trần Kim Xuân

Địa

Phạm Duy Hưng

 

27

Nguyễn Ngọc Thanh Phương

Hoá

Thái Gia Khương

 

28

Lương Hoài Thanh

Hoá

Huỳnh Thị Hoài Trang

 

29

Nguyễn Thị Bích Tho

Hoá

Nguyễn Văn Hậu

 

30

Nguyễn Thành Tước

Trần Thị Kim Mai

 

31

Trịnh Ngọc Tâm

Lê Mộng Bảo

 

TT

Họ tên SV

Môn

GV HD giảng dạy

Ghi chú

32

Đổng Ngọc Phương Trang

Bùi Quang Thái

 

33

Nguyễn Ngọc Dũng

Sử

Võ Thành Phương

 

34

Đỗ Văn Phước Hậu

Sử

Võ Thành Phương

 

35

Nguyễn Đức Lập

Sử

Trần Long Vinh

 

36

Đỗ Quang Nghĩa

Sử

Trần Long Vinh

 

 

4) Phân công GVCN hướng dẫn TT công tác chủ nhiệm:

a/ Nhiệm vụ: 

-          Xây dựng 1 tiết sinh hoạt chủ nhiệm mẫu để sinh viên dự.

-          Hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch chủ nhiệm lớp, kế hoạch tổng thể TTSP.

-          Cung cấp thông tin để sinh viên tìm hiểu công tác chủ nhiệm lớp.

-          Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động của lớp, của trường, của địa phương.

-          Duyệt giáo án thực tập chủ nhiệm theo mẫu T6 trước khi lên lớp 2 ngày.

-          Đánh giá kết quả thực tập công tác chủ nhiệm mỗi tuần của sinh viên theo mẫu T5cn và cả đợt theo mẫu T5.

-          Hướng dẫn thực hiện và chấm điểm BC thu hoạch của SV theo mẫu T5th.

-          Phối hợp GVHD giảng dạy thực hiện mẫu T5yt.

-          Thực hiện mục 2, 3, phối hợp GVHD công tác giảng dạy thực hiện mục 4 và  5 trên mẫu T7.

b/ Phân công giáo viên hướng dẫn công tác chủ nhiệm:

 

TT

Họ tên SV

Môn

Lớp CN

GV HƯỚNG DẪN CN

GHI CHÚ

1

Hà Tùng Lâm

Toán

11A1

Lê Văn Hiệp

 

Nguyễn Hạnh Dung

Văn

Nguyễn Đức Lập

Sử

2

Nguyễn Thị Tuyết Loan

Toán

11A2

Cao Long Đỉnh

 

Phan Thị Trúc Giang

Văn

Đỗ Quang Nghĩa

Sử

3

Đinh Thị Thẩm

Văn

11A4

Vũ Thị Phương

 

Trần Kim Xuân

Địa

Nguyễn Thành Tước

TT

Họ tên SV

Môn

Lớp CN

GV HƯỚNG DẪN CN

GHI CHÚ

4

Nguyễn Văn Hải

GDCT

11A5

Võ Thanh Hải

 

Nguyễn Thị An

Văn

Trịnh Ngọc Tâm

5

Nguyễn Thành Luân

Toán

11A7

Trà Ngọc Tước

 

Nguyễn Thị Thùy Trang

GDCT

Nguyễn Ngọc Thanh Phương

Hoá

6

Trần Thị Ngọc Hân

Văn

11A9

Trần Minh Lý

 

Phạm Thị Mai Thảo

Tiếng Anh

Lê Thị Hường

GDCT

7

Từ Thị Hồng Phương             

Toán

10A1

Nguyễn Thanh Bình

 

Cao Thị Bích Phượng

Văn

Phạm Trần Lan Phương

Tiếng Anh

8

Huỳnh Thị Cẩm Tú

Văn

10A4

Võ Thị Tuyết Sương

 

Đỗ Ái Vi

Tiếng Anh

Nguyễn Ngọc Dũng

Sử

9

Vũ Thị Phương Linh

Tiếng Anh

10A5

Trần Đặng Thanh Bình

 

Nguyễn Thị Bích Tho

Hoá

Đỗ Văn Phước Hậu

Sử

10

Thái Thiện Quân

Toán

10A6

Nguyễn Thị Thu Nga

 

Huỳnh Thị Yến Oanh

Tiếng Anh

Nguyễn Văn Mạnh

Địa

11

Nguyễn Quốc Tính  

Toán

10A7

Đoàn Mạch Văn Khôi

 

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Tiếng Anh

Ngô Thanh Mẫn

Địa

12

Lý Thanh Dương

Toán

10A9

Huỳnh Thị Hoài Trang

 

Lương Hoài Thanh

Hoá

Đổng Ngọc Phương Trang

 

5/ Tìm hiểu sinh hoạt tổ chuyên môn:

 

TT

Nhóm SV kiến tập

Tổ chuyên môn

Tổ trưởng CM

1

Toán 1

Toán-tin

Tăng Tấn Phúc

Toán 2

2

Ngữ văn 1

Ngữ văn

Nguyễn Hữu Chi

Ngữ văn 2

3

Tiếng Anh 1

Ngoại ngữ

Nguyễn Hồng Phẩm

Tiếng Anh 2

4

Địa lý

Hoá-Địa

Thái Gia Khương

Hoá

5

Lịch sử

Sử-GDCD

Võ Thành Phương

Chính trị

6

Vật lý

Lý-KTCN

Trần Thị Kim Mai

 

6) Cung cấp thông tin nhà trường:

TT

Nội dung tìm hiểu

Người phụ trách

1

Bộ máy tổ chức nhà trường

Lâm Huỳnh Mạnh Đông-HT

2

Công tác chuyên môn

Nguyễn Văn Bé Tám-PHT

3

Công tác ngoài giờ

Trần Thanh Tâm-PHT

4

Chi bộ Đảng

Lâm Huỳnh Mạnh Đông -BTCB

5

Công đoàn cơ sở

Phạm Văn Trung-CT.CĐCS

6

Chi Đoàn giáo viên

Nguyễn Thị Cúc-BTCĐGV

7

Đoàn trường

Bùi Phước Điền-BT Đoàn

8

Hội Cha mẹ học sinh

Phạm Thanh Nhã-TBĐD

9

Hội Khuyến học

Ngô Ngọc Nguơn-CT

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                        TBCĐ.TTSP TRƯỜNG THPT

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                Nơi nhận:

+Sở GD-ĐT An Giang(P.TCCB);

+Trường ĐHAG;

+Trưởng đoàn TTSP;

+Niêm Yết;                                                                                                                             

+Lưu VT.                                                                                                         Lâm Huỳnh Mạnh Đông

Comments