Giới thiệu

1.Tên đơn vị: Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

2. Thông tin liên lạc:

  Địa chỉ cơ quan: 139 Tỉnh lộ 934 Ấp Hòa Mỹ Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng (Phòng  009  Khu Hành chính)
  Số điện thoại: (079) 3852 597
  Số Fax:           (079) 3851 606
  Email: phongdaotao.c59@moet.edu.vn 

3. Tổ chức Phòng:

  •  Trưởng phòng: ThS Vương Hội

  Phòng làm việc: Phòng 108, Khu  Hành chính
  Số điện thoại: (079) 3851 398 (cơ quan)

  • Phó Trưởng phòng: ThS Trịnh Văn Thơm

   Phòng làm việc:   009  Khu Hành chính
   Số điện thoại: (079) 3852 597 (cơ quan)

  • Phó Trưởng phòng: ThS Nguyễn Thị Hạnh

    Phòng làm việc:   009  Khu Hành chính
   Số điện thoại: (079) 3852 597 (cơ quan)

  • Đội ngũ cán bộ: 7 (trong đó có 5 ThS, 2 CN )

4 Chức năng nhiệm vụ:

- Quản lí công tác đào tạo, bồi dưỡng: đào tạo cao đẳng  chính qui, không chính qui, đào tạo liên kết chính quy, không chính quy; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý (cho giáo viên trong tỉnh); bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ công chức, giáo viên dạy tiếng Khmer.
- Tư vấn cho Ban Giám hiệu về công tác đào tạo, tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và thực tập sư phạm cho sinh viên.
- Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo hằng năm, xét lên lớp và xét tốt nghiệp cho sinh viên đúng qui chế của Bộ. Tổ chức thi tốt nghiệp, quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ.
- Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hằng năm cho các hệ đào tạo, xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh đào tạo chính quy, không chính quy phù hợp với yêu cầu của địa phương và năng lực của trường.
- Tư vấn cho Ban Giám hiệu về việc xin mở mã ngành đào tạo và hệ đào tạo theo nhu cầu nhân lực của xã hội và phù hợp với năng lực của trường.
- Đầu mối thực hiện chủ trương và quản lí việc biên soạn chương trình đào tạo, sửa chữa chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình.
- Quản lý công tác NCKH trong nhà trường: Tổ chức thực hiện NCKH, tổ chức đánh giá, nghiệp thu đề tài; Tổ chức hoạt động NCKH trong sinh viên; Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, thông tin khoa học. Góp phần bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ của trường
- Tư vấn cho Ban Giám hiệu về việc đổi mới thi học phần, phương pháp dạy học, cách kiểm tra đánh giá và xây dựng ngân hàng đề thi; về đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và thực tập sư phạm nhằm tạo nên sự phối hợp tốt giữa trường và các cơ sở thực tập của sinh viên trong việc đánh giá xếp loại thực tập sư phạm, nâng cao chất lượng thực tập
- Khai thác và sử dụng công nghệ thông tin trong quản lí đào tạo, quản lí sinh viên và trong các hoạt động dạy học.