Văn bản mới

TĂNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ TỪ NGÀY 1/7/2018

đăng 16:55, 2 thg 7, 2018 bởi Ä�á»— Hữu Quang Ä�ại há»�c Hạ Long   [ đã cập nhật 17:02, 2 thg 7, 2018 ]

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo đó, từ ngày 01/7/2018 mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng (tăng 6,923%).
Mức lương cơ sở này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, ở cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
Đồng thời, mức lương cơ sở mới này dùng để làm căn cứ cho việc:
- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP;
- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
Nghị định 72/2018/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế cho Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Toàn văn Nghị định số 72/2018/NĐ-CP trong tệp đính kèm dưới đây.

4 điểm mới về đánh giá viên chức

đăng 00:17, 4 thg 8, 2017 bởi Ä�á»— Hữu Quang Ä�ại há»�c Hạ Long

Ngày 27 tháng 7 năm 2017 Thủ tưỡng Chính phủ đã kí ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Theo đó, có 4 điểm mới được sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý như sau:
1. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm; trường hợp cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.
3. Về tiêu chuẩn, chỉ có mức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" là cần có tiêu chí "Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận". Các mức từ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở xuống không yêu cầu phải đạt tiêu chí này.
4. Cần xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Chính sách thỉnh giảng tại trường Đại học Hạ Long

đăng 01:48, 26 thg 8, 2016 bởi Ä�á»— Hữu Quang Ä�ại há»�c Hạ Long   [ đã cập nhật 01:50, 26 thg 8, 2016 ]

Ngày 27/7/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoa XIII kì họp thứ hai đã thông qua Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định chế độ chi cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thỉnh giảng tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2016-2020.
Theo đó, đối tượng giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Hạ Long bao gồm:
(1) Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có thời gian giảng dạy chương trình đại học tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước;
(2) Tiến sĩ có quốc tịch nước ngoài đang giảng dạy chương trình đại học (hoặc tương đương) tại cơ sở giáo dục đại học (hoặc tương đương) ở nước ngoài.
Nội dung chi và mức chi như sau:
(1) Tiền thù lao 01 giờ dạy:
GV trong nước: 600.000đ đối với giáo sư, 500.000đ đối với phó giáo sư, 400.000đ đối với tiến sĩ.
GV nước ngoài: 1.200.000đ.
(2) Tiền ăn 300.000đ/ngày/giảng viên.
(3) Bố trí ở tại nhà công vụ.
(4) Tiền đi lại: thanh toán theo giá vé khứ hồi của phương tiện công cộng phổ biến, trường hợp đi máy bay thì thanh toán theo giá vé khứ hồi hạng phổ thông.
Thời gian thực hiện từ 01/9/2016 đến 31/12/2020.
Xin mời xem toàn văn Nghị quyết trong tệp đính kèm dưới đây.

Ngày 25/8/2016 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn số 5218/UBND-GD hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Trường Đại học Hạ Long triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Xin mời xem toàn văn Công văn trong tệp đính kèm dưới đây.

Quy định mới về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

đăng 01:26, 23 thg 8, 2016 bởi Ä�á»— Hữu Quang Ä�ại há»�c Hạ Long   [ đã cập nhật 01:34, 23 thg 8, 2016 ]


Triển khai thực hiện Luật viên chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng về quản lý viên chức, năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đã ban hành các Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên và giáo viên các cấp học.
Trong các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp có quy định tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014) và trình độ tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trình độ A, B, C trước đây, có thể tạm thời sử dụng và quy đổi theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 (xem 2 tệp đính kèm dưới đây).

Việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học đối với các khoá tiếp theo không được cấp chứng chỉ A, B, C mà phải theo quy định của Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (xem tệp đính kèm dưới đây).

Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" và "Nhà giáo ưu tú"

đăng 01:46, 22 thg 8, 2016 bởi Ä�á»— Hữu Quang Ä�ại há»�c Hạ Long

Ngày 10 tháng 03 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2015/NĐ-CP về việc Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" và "Nhà giáo ưu tú".
Theo đó, đối tượng xét tặng là các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm:

a) Giáo viên, giảng viên (sau đây gọi chung là nhà giáo) trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dạy, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, nhà trường và các cơ sở giáo dục khác quy định tại Điều 49, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 và Điều 69 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục);

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; viên chức làm nhiệm vụ quản lý tại các phòng, ban, viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo), văn phòng thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; công chức chuyên trách làm công tác quản lý dạy nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ, công chức chuyên trách công tác quản lý giáo dục các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ); nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động, bổ nhiệm làm cán bộ công đoàn giáo dục (sau đây gọi chung là cán bộ quản lý giáo dục);

c) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội giữa hai lần xét tặng liền kề với năm xét tặng;

d) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng dạy, quản lý cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Về tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”, Điều 9 Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

3. Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 07 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đã 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 05 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.

4. Tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối tượng như sau:

a) Giáo viên mầm non:

Đảm bảo chất lượng và hiệu quả nuôi dạy trẻ; chăm sóc, giáo dục trẻ đạt chất lượng cao, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập, góp phần thu hút trẻ đến trường; thực hiện xuất sắc mục tiêu, yêu cầu của ngành học giáo dục mầm non; hướng dẫn, vận động được nhiều cha mẹ các cháu nuôi dưỡng, chăm sóc con theo phương pháp khoa học; được cha mẹ các cháu tín nhiệm; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;

Chủ trì 02 sáng kiến về đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ đã được áp dụng có hiệu quả cao trong trường, được hội đồng sáng kiến cấp huyện nghiệm thu.

b) Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở:

Có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;

Chủ trì 02 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh đã được áp dụng có hiệu quả cao trong trường, được hội đồng sáng kiến cấp huyện nghiệm thu.

c) Giáo viên trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng:

Giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của người học; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.

d) Giáo viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và trung cấp:

Giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học; có ít nhất 05 học sinh giỏi về lý thuyết và kỹ năng thực hành; giúp đỡ được 02 giáo viên có trình độ nghiệp vụ và tay nghề giỏi cấp trường trở lên;

Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.

đ) Giáo viên trường chính trị tỉnh, cơ sở bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ:

Giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo; giúp đỡ được 02 giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ nghiệm thu; biên soạn 02 tập bài giảng được hội đồng khoa học cấp trường nghiệm thu đưa vào giảng dạy.

e) Giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng:

Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học;

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, hoặc tác giả của 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;

Giảng viên các đại học, trường đại học, học viện, viện khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này và hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú.

g) Cán bộ quản lý giáo dục:

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng, công chức công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, công chức làm công tác chuyên trách quản lý dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì 03 sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả trong quản lý, giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.

Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này và tập thể do cá nhân quản phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng.

h) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Nhà giáo đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục của đơn vị; có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học sinh đến trường; chăm lo, giúp đỡ học sinh trong học tập; chủ trì 02 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục trong nhà trường; giúp đỡ được 02 giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;

Cán bộ quản lý giáo dục đi đầu trong đổi mới quản lý giáo dục ở địa phương; có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học sinh đến trường; có 02 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu;

Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định đối với cán bộ quản lý giáo dục tại Điểm này và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm liền kề năm đề nghị xét tặng.

5. Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

Toàn văn Nghị định 27/2015/NĐ-CP xin xem trong tệp đính kèm dưới đây.

Trường ĐHHL được phê duyệt chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

đăng 20:12, 14 thg 8, 2016 bởi Ä�á»— Hữu Quang Ä�ại há»�c Hạ Long   [ đã cập nhật 20:19, 14 thg 8, 2016 ]

Ngày 12/8/2016 Chủ tịch UBND tỉnh đã kí Quyết định số 2551/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Hạ Long.
Theo đó, trường Đại học Hạ Long được phép có 8 phòng chức năng, 11 khoa và 9 trung tâm; Ban Giám hiệu gồm Hiệu trưởng và tối đa là 3 Phó Hiệu trưởng...
Toàn văn Quyết định 2551/QĐ-UBND được đính kèm dưới đây.

Thi thăng hạng CDNN lên Giảng viên chính

đăng 00:22, 20 thg 5, 2016 bởi Ä�á»— Hữu Quang Ä�ại há»�c Hạ Long

Ngày 13/5/2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016.
Công văn 2102 đã quy định đối tượng dự thi, điều kiện dự thi, hình thức, nội dung và thời gian thi...
Theo đó vào quý IV năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên lên giảng viên chính. Giảng viên ở Quảng Ninh sẽ dự thi tại cụm thi số 2 đặt tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Nội dung chi tiết của công văn 2102 xem trong tệp đính kèm dưới đây.

Ban hành Thành phần hồ sơ và mẫu biểu quản lí

đăng 18:28, 27 thg 8, 2015 bởi Ä�á»— Hữu Quang Ä�ại há»�c Hạ Long

Ngày 28 tháng 8 năm 2015 Hiệu trưởng đã kí Quyết định số 497/QĐ-ĐHHL về việc ban hành Thành phần hồ sơ và mẫu biểu phục vụ công tác quản lí đối với các phòng và các trung tâm thuộc Trường ĐHHL.
Toàn văn Quyết định xin mời xem trong tệp đính kèm dưới đây.

Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên

đăng 02:51, 20 thg 8, 2015 bởi Ä�á»— Hữu Quang Ä�ại há»�c Hạ Long

Ngày 20 tháng 8 năm 2015 Hiệu trưởng đã kí Quyết định số 489/QĐ-ĐHHL về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Hạ Long.
Quy định này có hiệu lực từ ngày kí.
Toàn văn Quyết định xem tại tệp đính kèm dưới đây.

Trường ĐH Hạ Long ban hành Quy chế bổ nhiệm...

đăng 02:39, 6 thg 8, 2015 bởi Ä�á»— Hữu Quang Ä�ại há»�c Hạ Long

Ngày 06 tháng 8 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long đã kí Quyết định số 428/QĐ-ĐHHL về việc "Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo thuộc trường Đại học Hạ Long quản lí".
Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí ban hành.
Toàn văn Quyết định và Quy chế: xem tại tệp đính kèm (bên dưới).

1-10 of 17