Trang chủ

      Trang web là địa chỉ liên hệ giữa nhóm tác giả đề tài "Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng" với các cơ sở thực nghiệm nô hình ở các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng. đồng thời cũng nhằm giới thiệu, trao đổi những vấn đề liên quan đến các bạn có quan ta6nm đến vấn đề biến đổi khí hậu.

        Nhóm tác giả

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

(Phòng/ban/đơn vị trực thuộc)

Thời gian làm việc cho đề tài

1

Nguyễn Công Thành

Ban Giám hiệu Trường CĐSP Sóc Trăng

30 tháng

2

Đặng Minh Thành

Khoa GDTC-GDQP,

Trường CĐSP Sóc Trăng

30 tháng

3

Nguyễn Thị Hạnh

Phòng Đào tạo và NCKH, Trường CÐSP Sóc Trăng

30 tháng

4

Nguyễn Thị Bích Hằng

Khoa Tự Nhiên, Trường CÐSP Sóc Trăng

30 tháng

5

Trần Bá Duy

Phòng GD Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng

30 tháng

6

Lê Văn Hiểu

Trường CĐSP Sóc Trăng

12 tháng

7

Quách Hiến Danh

Trường THSP thuộc Trường CĐSP Sóc Trăng

12 tháng

8

Vương Hội

Phòng Đào tạo và NCKH, Trường CÐSP Sóc Trăng

30 tháng