Chuyên đề 1

 Chuyên đề 1:  Những vấn đề về Giáo dục kỹ năng sống và biến đổi khí hậu ở Sóc Trăng.
Mục đích chuyên đề nhằm xác định hai nội dung cơ bản của đề tài
1/ Tình hình biếu đổi khí hậu ở Sóc Trăng và khu vực, với những thông tin cụ thể và cập nhật. Nội dung này giúp giáo viên nâng cao những kiến thức và kỹ năng dạy học tích hợp về biến đổi khí hậu cho học sinh THCS.
2/ Vấn đề giáo dục kỹ năng sống ở nhà trường THCS cho học sinh. Nội dung này là cơ sở tiến hành hình thành và thực nghiệm mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh THCS ở tỉnh Sóc Trăng.
       Nội dung chuyên đề được kèm theo dưới đây, có thể tải về
       Chuyên đề còn sẽ tiếp tục cập nhật và hoàn chỉnh trong quá trình nghiên cứu và thực nghiệm đề tài. Trong đó ý kiến đóng góp bổ sung của quý thầy cô các trường là cơ bản, chủ yếu để nhóm tác giả đề tài tham khảo