Các chuyên đề

   Đề tài nghiên cứu thực hiện mục tiêu thông qua nghiên cứu các chuyên đề. Có 5 chuyên đề được giới thiệu trong các trang con của trang này (xem liên kết ở thanh bênh hay ở cuối trang)

Chuyên đề 1:

 Những vấn đề về Giáo dục kỹ năng sống và biến đổi khí hậu ở Sóc Trăng.

Chuyên đề 2:

 Nội dung giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng.

Chuyên đề 3:

 Hướng dẫn năng lực thuộc kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng.

Chuyên đề 4:

 Xây dựng tài liệu giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu dành cho học sinh trung học cơ sở.

Biên bản chọn lựa và hợp đồng triển khai.

Chuyên đề 5:

 Xây dựng tài liệu giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu dành cho giáo viên dạy cấp trung học cơ sở.
Trang con (1): Chuyên đề 1
Comments