คำสั่ง

 เลขที่ เรื่อง
 1/2560
 2/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ(เพิ่มเติม)
 3/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเยิ่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 4/2560สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น –เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
 5/2560 แต่งตั้งผู้ตรวจบัญชีรายรับ - รายจ่ายเงินโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
 6/2560แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง
 7/2560แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง
 8/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันครู ประจำปี 2560 อำเภอเมยวดี
 9/2560แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ 2 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 10/2560 แต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 ด้าน
 11/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนรู้(ขยายพันธุ์)
 12/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการเรียนรู้นิเวศวิทยา
 13/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
 14/2560 เข้าอบรม Teaching Mathematics and Science towards Thailand
 15/2560นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาพิพิธภัณฑ์สิรินธรและสะพานเทพสุดา จังหวัดกาฬสินธุ์
 16/2560 นำนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม
 17/2560 แต่งตั้งคณะกรรมารควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษา
 18/2560นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาไร่จิมทอมป์สัน ฟาร์ม สวน100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา
 19/2560 รับฟังแนวทางในการรับนักศึกษาปี 2560 – 2561 และชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
 20/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 21/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 22/2560 นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตลาดอินโดจีน  จังหวัดมุกดาหา
 23/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
 24/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
 25/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 26/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
 27/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตวรจการจ้าง
 28/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมกองทุนข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 29/2560 แต่งตั้งหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่งานสารบรณและธุรการโรงเรียน
 30/2560 แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
 31/2560 นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาจังหวัดนครพนม
 32/2560 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
 33/2560 เข้ารับการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
 34/2560 (จอง)
 35/2560 ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารหญิง ฝึกภาคสนาม
 36/2560 (จอง)
 37/2560 เป็นวิทยากรค่ายวิชาการสัมพันธ์5 สาระเตรียมความพร้อมสู่         O –Net สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 38/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ
 39/2560 เป็นกรรมการตัดสินกีฬามวยไทยในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “มหาสารคามเกมส์”
 40/2560 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “มหาสารคามเกมส์”
 41/2560นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 เข้าฝึกภาคสนาม
 42/2560 (จอง)
 43/2560 รับฟังแนวทางการต่อสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติและครูสาขาขาดแคลน
 44/2560นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
 45/2560อบรมทางวิชาการและรับฟังบรรยายพิเศษ
 46/2560 (จอง)
 47/2560 (จอง)
 48/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามเตรียมสถานที่ จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจการจ้างออกแบบและควบคุมการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน
 49/2560 (จอง)
 50/2560 (จอง)

<< กลับ .... Home .... ต่อไป >>

Comments