Username & Password For Google App
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้งาน Google App


การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( DLIT )
ปีการศึกษา 2558

ลงทะเบียน

ห้องประชุมมิ่งเมือง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อนุสรณ์ ฟูเจริญโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT