Svensk emigration under 1800-talet

Migration betyder att människor flyttar. Immigration betyder inflyttning och emigration betyder utflyttning. När Sveriges emigration diskuteras är det ofta de människor som utvandrade till USA på 1800-talet som behandlas.


Tavla över hur färden kan se ut

Emigration till USA

Åren 1820-1865, räknas som den första perioden av svenskars utvandring till USA. Under denna period var anledningen att komma bort från det de fann dåligt med Sverige, som exempel kan nämnas religiösa eller politiska orsaker. Sverige var under denna tid väldigt fattigt och för att försöka få det bättre flyttade många. Under dessa dryga 40år utvandrade färre än 30 000 personer. De hade inga släktingar och landet i väst var något okänt och de hade ingen klar bild av vad de utvandrade till. Under den första perioden flyttade människor bort från Sverige mer än till USA. 

Den andra perioden 1865-1930 var utvandringen allt större. Under den andra perioden utvandrade över en miljon människor får Sverige till USA. I Sverige pratades det om en ”Amerikafeber”, de första emigranterna hade behållit kontakten med sina släktingar och hembygd genom brev. De så kallade Amerikabreven framställde ofta USA som ett paradis på jorden. Bland annat kunde det stå så här i breven: 

"Allt vad här odlas, trives och växer så starkt, att man däröver må förvånas. Majsåkrarna likna mera skog än sädesfält". (Peter Cassel, utvandrade från Östergötland 1845).

Många som utvandrade nu gjorde inte det för att det var så dåligt i Sverige utan i tron att det är bättre i USA. I takt med att det under denna tid blir allt friare och bättre i Sverige avtar utvandringen.

Sveriges stora folkökning spelade en mycket stor roll för emigrationens uppkomst under 1800-talet. Folkmängden år 1800 var drygt 2,3 miljoner och hade år 1900, trots den stora utvandringen till Amerika, ökat till 5,1 miljoner. De som inte fann att de hade någon plats i Sverige utvandrade.


Hur reste de?

Från början var passagerarna från Sverige till Amerika bara en extrainkomst för skepparen eller rederiet. Passagerarna bodde i lastrummen och resan kunde ta upp till 90 dagar, 1850-talet byttes fartygen till segelriggade ångfartyg. Då ångfartygen på 1880-talet helt hade tagit över trafiken minskade restiden till 2-3 veckor.


I början av 1850-talet tog utländska rederier över med rena passagerarfartyg. 
Då den stora svenska utvandringen kom igång på slutet av 1860-talet var det vanligast att svenska emigranter utgick ifrån Göteborg för överresa med engelska postångare till Hull eller Grimsby på den engelska östkusten. Utvandrarna reste sedan med tåg till Liverpool för att där gå ombord på emigrantbåtarna till New York.

Var bosatta de sig?

De första svenska utvandrarna bosatte sig på landsbygden. Det var Minnesota som lockade flest svenska emigranter, naturen var liknande den som fanns i Sverige. Men många bosatte sig också i Illinois, North Dakota, Nebraska , Michigan, Wisconsin, Massachusetts, New York, Pennsylvania, Iowa, Washington och Kalifornien.

Efter hand ökade utvandringen från Sverige till amerikanska städer. Tusentals svenska landsortsbor hamnade i stora städer som New York, Minneapolis och Seattle. Men den största "svenskstaden" i USA blev Chicago. År 1900 bodde fler svenskar i denna stad än i Göteborg. Man skulle kunna säga att Chicago då var Sveriges näst största stad.


Svenska ortnamn

En god bild av svenskinvandringen i USA får man genom att studera svenska ortnamn på Amerikakartan. Men man måste använda detaljerade kartor för det är inte de stora amerikanska städerna som grundades av svenskar, utan betydligt mindre orter. Det finns i USA platser med svenska stadsnamn som Borgholm, Ronneby, Kalmar, Falun och Malmo. Stockholm kan man hitta i minst tio amerikanska delstater! Här är en länk till Gustavus Adolphus ett college i USA.


Kvinnoemigration

Under emigrationsperioden 1865-1930 utvandrade i runda tal 662 000 män och 499 000 kvinnor till utomeuropeiska länder. De flesta av dessa reste till USA, eller "Norra Amerika" som det står antecknat i de svenska kyrkböckerna.

I början dominerades utvandringen av familjer men efter hand blev det unga ogifta som lämnade Sverige. Det var då som allt fler flickor gav sig iväg för att t.ex. ta anställning som maid (hembiträde) i någon amerikansk stad. Det var betydligt bättre att t.ex. arbeta som maid i Chicago än piga hemma i Sverige. De fick ett eget rum, hygglig kontantlön och till och med ledigt på torsdagseftermiddagarna. Det är inte att undra på att de amerikanska städernas stora utbud av jobb för hembiträden var lockande. Kom det sedan brev till Sverige från en kamrat, som berättade om hur bra hon fått det, är det lätt att förstå att många ville utvandra.


Erik Jansson är en av de kändaste utvandrarna till USA

Erik Janssons enda motiv för att utvandra var hans egenartade frireligiösa uppfattning. Enligt honom var det bara Bibeln som erkändes som religiöst rättesnöre. När Erik Jansson och hans följeslagare började bränna lutherska och andra skrifter på bål kunde den svenska kyrkan inte tillåta. Erik Jansson ställdes inför rätta men lyckades fly under en fångtransport. Han begav sig till Norge med sin familj och utvandrade 1846 till New York. Många anhängare följde efter och innan året var slut hade 400 utvandrare kommit till Erik Janssons bosättning Bishop Hill i Illinois. Fler kom åren därefter.

I kolonin skulle allt vara gemensamt och i början fungerade det bra med hus som byggdes kollektivt och gemensam ekonomi. Men efter några år började man protestera mot Erik Janssons egenmäktiga styre. Han blev 1850 mördad av en medlem i kolonin men verksamheten fortsatte ytterligare några år. Många byggnader finns idag kvar som ett minne av den första stora grupputvandringen från Sverige.


Svensk kultur i USA

Under emigrationsepoken 1840-1930 utvandrade omkring 1,2 miljoner från Sverige till USA. Idag har många i USA svensk bakgrund. Kanske så många som 8-9 miljoner amerikaner på något sätt härstammar från Sverige. Exempelvis Farfar kommer från Sverige medan farmor är norska. Morfar utvandrade från Italien och mormor har irländsk bakgrund. Det mångkulturella USA har blivit en smältdegel för många olika nationaliteter.

Svenskarna som utvandrade till USA levde tillsammans med immigranter från andra länder i ett nytt land, samtidigt försökte de bevara delar av sin egen kultur. Många svenska kyrkor grundades, storstaden Chicago hade t.ex. fler än fyrtio. Det fanns en mängd svenska föreningar och fler än tusen olika svenskspråkiga tidningar gavs ut. Tidningarna innehöll veckans viktigaste händelser, både från det nya landet och nyheter från Sverige. För de som ännu inte hunnit lära sig tillräcklig engelska var detta en viktig informationskälla. Likaså var det en omfattande utgivning av svenskspråkig litteratur i USA.


Inte bara Amerika

Emigranter till Nordamerika hamnade, förutom i USA, också i Kanada. Det är svårt att få fram bra statistik över hur många svenskar som bosatte sig där eftersom det förekom att de flyttade mellan de båda länderna. Framför allt hamnade många utvandrare från Norrland i början av 1900-talet i Kanada.

Svenskar har utvandrat till andra delar av världen än Nordamerika. Guldrusherna i Victoria och New South Wales lockade från 1850-talet svenska äventyrare till Australien. Utvandringen var dock blygsam. Under samma period som mer än en miljon utvandrade till USA hamnade knappt 15 000 "down under" i Australien.

Utvandringen till Brasilien började redan i slutet på 1860-talet, då under några år nästan 10 000 svenskar slog sig ned i ett land som var mycket olikt det de lämnade. Trots stora problem var det senare fler som lockades att flytta till Brasilien och även Argentina, eftersom man erbjöds gratis resa och billig mark i dessa länder.

Den största utvandringen, vid sidan av emigrationen till Nordamerika, var den till Danmark och Tyskland. En stor del av flyttarna var säsongsarbetare som bara stannade kort tid. Högre lön som betplockerska eller mjölkpiga lockade många flickor från södra Sverige att ge sig iväg. S.k. arbetsvandrare som bara tänkt stanna några månader i "utlandet" blev kvar för gott. Utvandrarna till Danmark och Tyskland kan kallas "våra bortglömda emigranter" trots att de kanske var så många som drygt 400 000!

Inläst