Trách Nhiệm của Khối

Nhận Định Chung

    (i) Khối NCHL là khối  *Research & Development & Training*
    (ii) Khối NCHL là khối  IT support
    (iii) KHối NCHL là khối đi đầu trong việc thử nghiệm các kỹ thuật tin học ứng dụng trong giáo dục GĐPT


Ủy Viên Nghiên Cứu Kế Hoạch và các Phụ Tá

1.    Nghiên cứu và đề nghị kế hoạch hoạt động tu chính cho phù hợp với sự phát triển của Miền trong nhiều nhiệm kỳ, góp phần vào các kế hoạch phát triển của BHD Trung Ương
2.    Phổ biến sâu rộng các kế hoạch để đơn vị có thể thảo luận và góp ý kiến nhằm hữu hiệu hoá kế hoạch.


Ủy Viên Huấn Luyện và các Phụ Tá

 1. Phụ trách việc huấn luyện cho Huynh Trưởng và Đoàn sinh.
 2. Soạn thảo kế hoạch huấn luyện về Phật Pháp, Hoạt Động Thanh Niên và Kiến thức Tổng quát.
 3. Soạn thảo (hoặc in lại) các tài liệu tu học phổ biến đến đơn vị.
 4. Ấn định các phương cách trắc nghiệm, thi vượt bậc.
 5. Tổ chức các trại huấn luyện trong quyền hạn và khả năng.
 6. Thực hiện tài liệu huấn luyện cho các trại.
 7. Thành lập các toán huấn luyện để hổ trợ các đơn vị trong việc huấn luyện tại chỗ.
 8. Lưu giữ và cập nhật hóa hồ sơ huấn luyện.
 9. Tổ chức các khóa tu học và hội thảo về chương trình và tài liệu huấn luyện.
 10. Đề nghị tu chỉnh chương trình huấn luyện để nội dung và chương trình phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh hiện tại.
 11. Soạn thảo các văn thư liên hệ đến vấn đề hướng dẫn huấn luyện, tổ chức các trại huấn luyện và chương trình huấn luyện.
 12. Phối hợp với Ủy viên Tu thư và Chuyên năng soạn thảo những tài liệu hướng dẫn huấn luyện.
 13. Sưu tầm nghiên cứu các tài liệu huấn luyện của các Miền bạn nhằm thống nhất việc huấn luyện toàn quốc.
Ủy Viên Tu Thư và các Phụ Tá

1.    Sưu tầm và lưu giữ các tài liệu, văn kiện liên quan đến tổ chức Gia Đình Phật Tử (Quản thủ Văn khố hay tiểu thư viện của Ban Hướng Dẫn Miền).
2.    Phối hợp với Ủy viên Nghiên cứu huấn luyện, Giáo dục, Chuyên năng để soạn thảo tài liệu huấn luyện và tu học cho Gia Đình Phật Tử.
3.    Thực hiện bản tin, đặc san, kỷ yếu cho Ban Hướng Dẫn Miền.
4.    In lại các tài liệu huấn luyện, tu học để phổ biến đến các đơn vị.


 Ủy Viên Chuyên Năng và các Phụ Tá

1.    Phối hợp với Ủy viên huấn luyện để soạn thảo kế hoạch huấn luyện và yểm trợ các đơn vị trong việc phát triển khả năng của đơn vị, Huynh trưởng,
Đoàn sinh trong lãnh vực khoa học, kỹ thuật chuyên môn hiện đại.
2.    Thiết lập hệ thống  Web Server cho Miền.
3.    Hướng dẫn thiết lập các Home page cho các đơn vị.
4.    Thực hiện hệ thống e-mail để liên lạc với các đơn vị.
5.    Chuyển đổi các tài liệu huấn luyện và tu học vào CD ROM
6.    Nghiên cứu và thiết lập Database giúp việc  Quản trị HuynhTrưởng.
7.    Tổ chức các cuộc hội thảo về điện toán .