Chi Tiết Phật Sự


Showing 6 items
Huynh TrưởngNội Dung Phật SựNgày Thực HiệnKiểm Tra
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Huynh TrưởngNội Dung Phật SựNgày Thực HiệnKiểm Tra
Thiện Hà Survey từ các đơn vị November 15, 2009  
Nguyên Túc Đề Án Trại January 17, 2010  
Ban Thường Vụ Thông Tư February 22, 2010  
Nguyên Túc Trang Web Huấn Luyện February 28, 2010  
Thiện Hà Đơn Xin Tham Dự và lý lịch Trại Sinh February 28, 2010  
Nguyên Dũng Thư Chào Mừng Trại Sinh March 21, 2010  
Showing 6 items