Thư Hàm Thụ Số 2

Thư Hàm Thụ Số 2

Thân Thương gởi quý anh chị Trại Sinh Trại ADục Lộc Uyển III Miền Thiện Hoa 2010,

Trước tiên, chúng tôi xin chúc mừng quý anh chị em lời đã hoàn thành xong phần Hàm Thụ số 1.  Mặc dù bận bịu với nhiều công việc, học hành, nhưng các anh chị đã cố gắng hoàn thành phần Hàm Thụ. Chúng tôi xin tán thán tinh thần học hỏi của

quý anh chị.

Trong lá thư này, chúng tôi xin được gởi đến quý anh chị 2 phần chính:

1. Tổng Kết Hàm Thụ 1
2. Bắt Đầu Hàm Thụ 2

Tổng Kết Hàm Thụ 1

(*) Kết Quả (will be posted soon)
(*) Chúng tôi cho quý anh chị thêm thời gian (till May 23) để cập nhật thông tin cá nhân của mình; quý anh chị sẽ
được cộng 20 điểm cho phần này.

    Quy định của hình chân dung:
      (i) Áo Lam GĐPT, cài Hoa Sen
      (ii) Nón Tứ Ân (nếu có)

Lưu ý: Khối Hành Chánh sẽ xử dụng hình của quý anh chị để in vào chứng chỉ trúng cách sau này.

Example:

Tiến Hành Hàm Thụ 2

Phần Hàm Thụ 2 sẽ bắt đầu từ ngày 19 -April cho tới ngày 23 May. Quý anh chị mau đăng ký vào các bài học và bắt đầu phần đọc các tài liệu.

Thương chúc quý anh chị đạt kết quả cao, vui khỏe và an lạc.

Khối Hàm Thụ & Giảng Huấn

Nguyên Túc Nguyễn Sung

Opening Letter for Ham Thu 2.

Dear Aduc - LocUyen 2010,

First, we would like to congratulate you on completing your Ham Thu 1. We understand that you all are busy with works, studies... however, you have tried your best to complete Ham Thu 1. We sincerely admire your hardworking positive attitude.


In this letter, we would like to mention 2 main points.

1. Closing of Ham Thụ 1
2.  Beginning of Ham Thu 2Closing of Ham Thụ 1

(*) Results (will be posted soon)
(*) We extend the part of updating your profile till May 23rd. You will get 20 points to complete this exercise.

Requirements for your picture:

   * Ao Lam GDPT uniform with White Lotus pin.
   * Huynh Truong Hat (if you have it)

Note that we will use your picture to place on your Graduate Certification later.

See sample picture? Guess who is it?


Ham Thu 2

Ham Thu 2 will begin on April 19 till May 23. You need to register to take Ham Thu 2 lessons and start reading now.


Best lucks, and wish you all achieving good results, happy, healthy and mindfully.

ADuc-LocUyen Training Coordinator,

Nguyen Tuc
Comments