Đại cương chương trình Huấn Luyện

Chương Trình gồm 2 phần:

 

1. Hàm Thụ từ tháng 15/3 đến tháng 25/7. (400 điểm)


Hàm Thụ gồm 4 phần (mỗi phần 100 điểm)

  •    15/3 to 18/4
  •    18/4 to 23/5
  •    23/5 to 27/6
  •    27/6 to 25/7

Mỗi giai đoạn sẽ có những bài làm ôn tập để chuẩn bị cho bài thi khảo sát kỳ, những bài ôn tập này sẽ dùng để hỗ trợ điểm cho bài khảo sát kỳ nếu cần.


2. Tham dự trại vào những ngày 3, 4 và 5 tháng 9. (600 điểm)

 

Trong giai đoạn này, các trại sinh sẽ được chấm theo những thang điểm sau:

A- Khả năng chuyên môn, khà năng lãnh đạo.  [200]

B- Khà năng áp dụng Phật Pháp và những điều đã học [200]

C- Tinh thần & Hạnh Kiểm. [200]Để hội đủ điều kiện trúng cách, trại sinh phải tham dự cả 2 phần:

Hàm Thụ và Thực Hành Tại Đất Trại.Ċ
Miền Thiện Hoa,
Aug 27, 2010, 11:39 AM
Ċ
Miền Thiện Hoa,
Aug 27, 2010, 11:39 AM
Comments