Tổ Chức Điều Hành Trại

I.    Mục đích:

A.     Đối với Tổ chức:
Đào tạo Trưởng tiếp tục kế thừa trong sứ mạng giữ gìn và phát triển tổ chức Gia Đình Phật Tử
Nắm vững mục đích, đường hướng, Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng của tổ chức
Đồng nhất phương thức làm viêc và sinh hoạt tại Miên.

B.     Đối với Trại sinh:
Nhằm đào luyên Huynh Trưởng:
Có căn bản giáo ly,
Có kiến thức tổng quát vê tổ chức
Có khả năng sáng tạo trong chức năng làm Trưởng
Và y thức vị trí và trách nhiêm người Huynh Trưởng đối với đơn vị, với tổ chức.

II.    Trọng tâm huấn luyên:
    Với những mục đích trên Trại Huấn Luyên nhắm vào những trọng tâm sau đây:
Chú trọng phần thực hành.
Triển khai và thảo luận.
Nắm vững chương trình hàm thụ.

III. Hình thức huấn luyện:

A.  Thời gian Hàm Thụ được chia làm 4 đợt:

B. Thời gian Ôn Tập:
* Ba Khoá Ôn Tập sẽ do các Ban Huynh Trưởng của các đơn vị tổ chức với các chi tiết như sau:
- Mỗi khoá Ôn Tập cho mỗi đợt Hàm Thụ, tối thiểu từ 3 đến 4 giờ đồng hồ, theo mô thứ của BHD Miên.
- Khoá Ôn Tập phải được tổ chức trong thời gian ấn định của mỗi đợt Hàm Thụ.
- Trại Sinh sẽ phải lấy một bài thi Khảo Sát trong khóa Ôn Tập nầy.  Bài thi sẽ do Ban Quản Trại soạn.
- Sau khi hoàn tất mỗi khóa, các đơn vị báo cáo kết quả vê BHD Miên/Ban Quản Trại.
* Để đạt được hiêu quả tốt và các bài học Hàm Thụ được tri<n khai thấu đáo, BHD Miên đê
nghị các đơn vị ở gần nhau, tùy theo điêu kiên thuận tiên, phối hợp tổ chức Khóa Ôn Tập chung.

C. Thời gian Thực Hành:
* Trại Thực Hành sẽ được tổ chức từ: 
   Địa Điểm: Virginia

Tất cả trại sinh đêu phải lấy một bài thi Khảo Sát trước khi nhập trại.

D.  Điêu Kiên Trúng Cách:
Hoàn tất các giai đoạn Hàm Thụ; Tham dự suốt thời gian thực hành Trại;
Trúng cách các kỳ thi khảo sát tại trại; Phát nguyên nhận lảnh trách nhiêm Huynh Trưởng.
Chứng Chỉ Trúng Cách: Một năm sau khi trúng cách toàn khóa và có Phiếu Chứng Nhận và Đê Nghị của đơn vị.
Comments