Hàm Thụ Trại Lộc Uyển

Hàm Thụ 1 [March 15 to April 18]

Bài 1:  Ngũ Minh Pháp  --- Htr.  Viên Chánh Vũ Đình Long
Bài 2:  Lược Sử GĐPT Việt Nam  -- Htr. Thiện Hà Võ Thanh Hải

Thực Hành: Access HàmThu Online:

Hàm Thụ 2 (April 18 to May 23)

Bài 1: Tam Quy --
Htr. Tâm Diệu Dương Thị Mỹ
Bài 2: Ngũ Giới -- Htr. Viên Chánh Vũ Đình Long
Bài 3: Cuộc đời của cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh -- Htr. Nguyên Túc Nguyễn Sung

Hàm Thụ 3 (June 8 to July 11)

Bài 1-Ba Pháp Ấn (Vô Thường - Vô Ngã - Niết Bàn) - Htr. Viên Chánh Vũ Đình Long
Bài 2-Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn - Htr. Đồng Minh Nguyễn Dã Vinh Quang
Bài 3-Trò chơi nhỏ - Htr. Nguyên Túc Nguyễn Sung


Hàm Thụ 4 http://tuhoc.mienthienhoa.us/project-definition/l-th-hm-th/th-hm-th-s-4

Thực Hành:
  + Trang Báo Blog về Một Buổi Sinh Hoạt Đoàn
  (50%)
  + Tập bài Trại Ca (sẽ đuợc kiểm tra tại Trại) 50%
Ċ
Miền Thiện Hoa,
Apr 16, 2010, 6:07 AM
Ċ
Miền Thiện Hoa,
Apr 16, 2010, 6:07 AM
Comments