Hàm Thụ Trại A-DỤC


Hàm Thụ 1 [March 15 to April 18]

Bài 1: A Dục Vương  -- Htr. Nguyên Dũng Lê Đình Du
Bài 2: Lược Sử GĐPT Việt Nam  Htr. Thiện Hà Võ Thanh Hải

Thực Hành: Access HàmThu Online:
     (1) Update profile: http://www.mienthienhoa.us/nghienhuan/UpDateProfile.avi

Hàm Thụ 2 [April 18th - May 23]

Bài 1: Bốn Sự Thật  -- Htr. Nguyên Dũng Lê Đình DU
Bài 2:
Bát Chánh Đạo -- Htr. Nguyên Túc Nguyễn Sung
Bài 3: Cuộc đời của cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh -- 
Htr. Nguyên Túc Nguyễn Sung

Hàm Thụ 3 (
June 8 to July 11)

Bài 1 - Bốn Nhiếp Pháp - Htr. Chúc Mỹ Lam Tú Phương
Bài 2Báo chí trong GĐPT - Htr. Nguyên Túc Nguyễn Sung
Bài 3Phương pháp giáo dục trong GĐPT - Htr. Nguyên Dũng Lê Đình DU


Hàm Thụ 4 http://tuhoc.mienthienhoa.us/project-definition/l-th-hm-th/th-hm-th-s-4
+  Thực Hành: Trang Báo Blog về Các Sinh Hoạt tại Đơn Vị Mình
+ Tập bài Trại Ca (sẽ đuợc kiểm tra tại Trại) 50%