Chương Trình Huấn Luyện Trại ADục 2010

Phật Pháp:

Tinh Thần:
 1. Ý nghĩa tên trại A Dục
 2. Lược sử GĐPT Việt Nam. [Hàm Thụ 1]
 3. Sứ mệnh của GĐPT VN tại Hoa Kỳ
 4. Lý tưởng và sứ mệnh của Huynh Trưởng
 5. Tâm lý Đoàn Sinh và vấn đề kỷ luật trong Đoàn

Lãnh Đạo:
 1. Tư cách và nhiệm vụ của Đoàn Trưởng
 2. Điều hành Đoàn (Quản trị hành chánh của Đoàn)
 3. Phương pháp giáo dục trong GĐPT[Hàm Thụ 3]
 4. Họp Đoàn ngành Oanh
 5. Tổ chức và điều khiển Trại
 6. Tổ chức trại bay
 7. Tổ chức và điều khiển trò chơi lớn
 8. Tổ chức du ngoạn [Hàm Thụ 3]

Tổng Quát:
 1. Cuộc đời của cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh [Hàm Thụ 2]
 2. Hệ thống tổ chức GĐPT
 3. Nội quy và quy chế Huynh Trưởng GĐPT
 4. Phương pháp giảng dạy Việt Ngữ

Chuyên Môn:
Comments