Chương trình Trại Huấn Luyện LộcUyển 2010

Phật Pháp:

Tinh Thần:
 1. Ý nghĩa tên trại Lộc Uyển
 2. Đức tin của người Huynh Trưởng
 3. Lý tưởng và sứ mệnh của Huynh Trưởng
 4. Sứ mệnh của GĐPT VN tại Hoa Kỳ
 5. Lược Sử GĐPT Việt Nam  [Hàm Thụ 1]

Lãnh Đạo:
 1. Tư cách và nhiệm vụ của Đoàn Phó
 2. Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn [Hàm Thụ 3]
 3. Tổ chức Đoàn - Đội - Chúng và Đàn
 4. Đội Chúng tự trị (Tinh thần đồng đội)
 5. Hình thức và hiệu lệnh tập họp
 6. Tổ chức và điều khiển trò chơi lớn
 7. Tổ chức một buổi lửa trại

Tổng Quát:
 1. Cuộc đời của cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh [Hàm Thụ 2]
 2. Hệ thống tổ chức GĐPT
 3. Nội quy và quy chế Huynh Trưởng GĐPT
 4. Phương pháp giảng dạy Việt Ngữ

Chuyên Môn:
 1. Cắm trại
 2. Trò chơi nhỏ
Comments