หน้าแรก


https://drive.google.com/file/d/1AoDfUl-bPxAteI9eF_qeD5wpf_lQ0Dla/view?usp=sharingไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

 • การมอบทุนการศึกษา ดร.ประภาศรี รัชตะปิติ (ป้ากบ) ปีการศึกษา 2564 💟ดร.ประภาศรี รัชตะปิติ (ป้ากบ) ได้ประสานการดำเนินงานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  2  ทุนละ 3,000 บาท สำหรับนักเรียนที่มี #ความประพฤติดี #แต่ยากจน  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีนั้น 📍สำหรับปีการศึกษา 2564 ✅ทุนการศึกษาจำนวน 108 ทุน✉️ ✅รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 324,000 บาท 💵💵💵สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการทุนการศึกษา  ต้องขอขอบคุณ ที่ได้เป็นส่วนร่วมในการดำเนินการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว และขอเป็นตัวแทนโรงเรียน นักเรียน ในการขอขอบคุณ ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2564 23:14 โดย พัชรินทร์ วงศ์ษา
 • การประเมินผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2563 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประเมินผลงานด้านเอกสาร รูปเล่ม ของสถานศึกษา ที่สมัครเข้ารับการประเมินผลงาน #โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข #ปีการศึกษา2563 ตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์✅เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา✅เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน✅เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่และจะดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ต ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2564 01:08 โดย พัชรินทร์ วงศ์ษา
 • ติดตามให้คำแนะนำระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 30 ก.ค.2564 ถึง 6 สิงหาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ดำเนินการติดตาม ให้คำแนะนำ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ตามวาระเร่งด่วน วาระที่1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันเหตุการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เป็นคนดี ม ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2564 10:12 โดย พัชรินทร์ วงศ์ษา
 • อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564) วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2564)วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด มีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ ได้ร ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2564 06:13 โดย พัชรินทร์ วงศ์ษา
 • การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร  พงษ์ดี รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นางชมกฎ  อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ณ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯสวนจิตลดา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาปัจจุบันที่นักเรียนเข้าศึกษา รวม ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2564 08:41 โดย พัชรินทร์ วงศ์ษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 59 รายการ ดูเพิ่มเติม »

             ข่าวสารที่น่าสนใจ
     https://data.go.th/dataset/covid-19-daily

https://covid19.ddc.moph.go.th/ https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65