ประชาสัมพันธ์ 
ขอเชิญส่งผลงานการจัดทำ/พัฒนาหลักสูตรเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
>ดาวน์โหลดเอกสาร
 สิ่งที่ส่งมาด้วย
   ๑. แบบฟอร์มการส่งผลงาน และกรอบการนำเสนอผลงานฯ (PDF) (DOC)
----------------------------------------------------------------------------------
   ขอเรียนเชิญประชุม
   ขอเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕
>ดาวน์โหลดเอกสาร  หนังสือเชิญประชุมฯ
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 
    ๓. แบบตอบรับการประชุม (PDF)(DOC)
-----------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ในวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ทางระบบออนไลน์
 

ดาวนโหลดเอกสารหนังสือเชิญประชุมและ MOU


   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เอกสาร MOU 
    เอกสาร MOU แบบจับคุู่พัฒนา (Matching) 
    - วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง MOU โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ ( pdf | doc
    - วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง MOU โรงเรียนบ้านนาดอย ( pdf | doc
    - วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง MOU โรงเรียนบ้านแม่สวด ( pdf | doc
    - วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง MOU โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ ( pdf | doc
    - วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง MOU โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ( pdf | doc
    - วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง MOU โรงเรียนบ้านแม่สวด ( pdf | doc
    - วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง MOU กศน..จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( pdf | doc ) 

    - วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน MOU กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน pdf | doc ) 

    - สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน MOU โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ( pdf | doc
    - สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน MOU โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ ( pdf | doc

    - สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน MOU โรงเรียนบ้านโป่งสา ( pdf | doc
    - สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน MOU โรงเรียนห้วยปูลิง ( pdf | doc
    - สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน MOU โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ( pdf | doc
    - สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน MOU โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ ( pdf | doc
    - สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน MOU โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ( pdf | doc
    - สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน MOU กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน pdf | doc ) 

เข้าร่วมประชุมลงนาม MOU ออนไลน์
หรือ  สแกนผ่าน QR code

แบบตอบรับออนไลน์ เข้าร่วมประชุมลงนาม MOU
หรือ  สแกนผ่าน QR code

___________________________________________________

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ระดับจังหวัด โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อยโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปี งปม.๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ระบบออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย : 


ผลงานของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมประกวด  
   ๑. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ > เอกสารผลงาน > VTR นำเสนอผลงา
   ๒. โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง > เอกสารผลงาน > VTR นำเสนอผลงาน
 __________________________________________________
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อยโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในระบบออนไลน์ ผ่านทาง Google meet
เข้าร่วมประชุมคลิกที่นี่ >  https://meet.google.com/iyk-ikju-jdt  
หรือ  สแกนผ่าน QR code
กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมมาให้เราทราบด้วยนะครับ โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับผ่านทาง google form คลิกที่นี่ https://forms.gle/9hGQZmEgxdL64Q1F8
หรือ  สแกนผ่าน QR code

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
ผลงานของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมประกวด  
   ๑. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ > เอกสารผลงาน > VTR นำเสนอผลงาน
   ๒. โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง > เอกสารผลงาน > VTR นำเสนอผลงาน 

-----------------------------------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานการจัดทำ/พัฒนาหลักสูตรเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔


ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

______________________________________________
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 

(Continuous and Linking Curriculum : CLC)

ดาวน์โหลด

หลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
๑. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี 
๓. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
๔. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
    - สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
    - สาขาวิชา ช่างยนต์
    - สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
    - สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย
    - สาขาวิชา เสริมสวย
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
๑. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
๒. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
๓. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔. หลักสูตรระยะสั้น

 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
กศน.
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๖๒ (ปวช.)
๑. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๒. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
QR code ไลน์กลุ่ม
"โครงการ CLC แม่ฮ่องสอน"
สำหรับติดต่อสื่อสารและส่งไฟล์เอกสาร

___________________________________________________

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันพุธที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๒.๐๐ น.

ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และระบบออนไลน์ http://gg.gg/CLC_MHS


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

 ๒. คู่มือการเข้าร่วมประชุมในระบบออนไลน์ 

 ๓. ที่มา และ สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา

 ๔. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ สป. 

 ๕. รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

 ๖. ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษามัธยมศึกษา

 ๗. แผนการดำเนินงานตามโครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ๘. (ร่าง) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ 

สรุปการนำเสนอสาระสำคัญในการประชุม
  • ที่มาและความสำคัญของโครงการ
  • สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่าน
  • แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  • รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
  • ห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษามัธยมศึกษา
  • ร่วมพิจารณาวางแผนและกำหนดปฏิทินการดำเนินงานร่วมกัน
  • ร่วมพิจารณาร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
       สรุปประเด็นสำคัญ คือ การกำหนดแผนการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรของสถาบันอาชีวศึกษา และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 
       ๑. เริ่มจากการรวบรวมหลักสูตรด้านอาชีพของสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดทั้งหมดส่งให้กับ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใน ๒๘ มิย.๖๔ 
       ๒. สนง.ศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการจัดประชุม รร.กลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ ๓๐ มิย.๖๔ แบบออนไลน์ เพื่อให้ รร. ได้ศึกษาและเลือกหลักสูตรองสถาบันอาชีวศึกษา และหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความคล้ายคลึง/ใกล้เคียง/เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาภายใน รร.ของตนเอง ได้แก่ การนำพัฒนาในรายวิชาสาระเพิ่มเติม, รายวิชาพื้นฐาน, กิจกรรมพัฒนาฯ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ  โดยการเลือกจับคู่ (Matching) กับสถาบันอาชีวฯ และ/หรือ สถาอุดมฯ ที่มีหลักสูตรที่ต้องการ...และให้ รร. ส่งหลักสูตรของตนเองให้กับสถาบันที่เลือกจับคู่ไว้แล้ว..
       ๓. ศธจ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในวันที่ ๑๒ กค.๖๔ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
       ๔. ศธจ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล คณะกรรมการจัดเวที่ MOU และเวทีประชาคมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมคัดเลือกหลักสูตร และคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงานเป็นต้น
       ๕. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร และนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และคัดเลือกหลักสูตรในระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมนำเสนอให้ระดับภูมิภาค/ประเทศต่อไป

___________________________________________________________


เผยแพร่ผลงานวิจัย
รายงานผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรอาชีพฯ 2561

สสวท. จัดอบรมผู้บริหารและครูปฐมวัยทุกคน ผ่านระผบบทางไกล 
ครู > วันที่ 2-3 มิย.61 (ดาวน์โหลด คู่มือครู)
ผู้บริหาร > วันที่ 2-4 มิย.61 (ดาวน์โหลด คู่มือผู้บริหาร)
ณ ศูนย์อบรม สพป.มส.1 และ สพป.มส.2 
โดย รร.เอกชน เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์อบรมที่อยู่ใกล้
ลงทะเบียนทางเว็บไซต์  http://ptreg.ipst.ac.th ภายในวันที่ 1 มิย.61
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
>วันที่ 12 มีนาคม 2561 ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   


กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
>วันที่ 28-30 เมษายน 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้กับผู้บริหารและครูปฐมในสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวการศึกษา