แบบสำรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV


DLTV โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลงนาม วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง  ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
         (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
         (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษา 
         (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
         (ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
         (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
         (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ไดร้ับมอบหมาย


 สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความความประสงค์ 
จะขอใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 

 สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอใ้ช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.3  ที่ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นไม่ครบวิชาเอก และอื่น ๆ  โดยให้โรงเรียนดำเนินการ 2 ขั้นตอนดังนี้

1. กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน V2  ที่แนบมา       Downloadแบบสำรวจ

     นำส่งเอกสารแบบสำรวจที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้ว   มาที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.12  ภายในวันที่  2  มีนาคม  2563  เพื่อสรุปรวบรวมในระดับเขต ส่งให้

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ฯ สพฐ ต่อไป    หนังสือราชการ สพฐ.   หนังสือราชการถึงโรงเรียน

http://dltv.ac.th/streaming/
http://dltv.ac.th/schedules/

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul

http://www.qualitylearning.org/#/home
http://deetambon.esdc.go.th/

http://dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php

http://dltv.ac.th/channels/tv/episode-detail/4