ประวัติของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

   

           โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่๑ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๘๕๔๘๙    

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒ 

           มีการจัดการศึกษา ๓ ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตบริการ คือ หมู่ที่ ๑  บ้านแม่ลาหลวง   หมู่ที่ ๕ บ้านสันติสุข  ๗ บ้านสันติพัฒนา และหมู่บ้านใกล้เคียงที่สมัครมาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๘ ไร่ ๓ งาน  ๓๒ ตารางวา

           โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลแม่ลาหลวง ต่อมาทางราชการได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้เหมาะสมโดยเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนแม่ลาศึกษา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๐ โดยมีนายวีระ  แก้วเสมอ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในขณะที่ทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียนจำนวน  ๒ แปลงดังนี้ 

           - แปลงที่ ๑ ขุนลาราษฏร์ภิรมย์  พร้อมราษฎร ๑๘ คน ยกที่ดินประมาณ ๓ ไร่ ๙๔ ตารางวาให้แก่โรงเรียน

           - แปลงที่ ๒ บริษัทบอมเบย์เบอรีมา ยกให้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๗๒ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๕๘  ตารางวา และได้สร้างอาคารเรียนตามลำดับดังนี้

               ๑. อาคารเรียนหลังที่ ๑  ลักษณะอาคารชั่วคราวมี ๓ ห้องเรียน

               ๒. อาคารหลังที่ ๒  เป็นอาคารชั่วคราวมี ๓ ห้องเรียน

          ต่อมาคณะครู กรรมการการศึกษาและราษฎรได้ช่วยกันทำฝากั้นห้อง ทำประตู หน้าต่าง ต่อมาอาคารหลังที่ ๑ และ ๒ ได้รับอนุญาตให้รื้อและประมูลขายเพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ            มีจำนวน ๖ หลัง

          ต่อมา พ.ศ.๒๕๒๐  โรงเรียนแม่ลาศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา” 

          ปี พ.ศ.๒๕๓๒ โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ประมาณ ๖ ไร่เศษ สร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.๑ 

          ปี พ.ศ.๒๕๓๓  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๓

          ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษามี  นายธวัช  โลกา   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน