โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

           วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒     พิธีสวนสนาม
           วันที่ ๒    สิงหาคม   ๒๕๖๒     กิจกรรมวันภาษาไทย
           วันที่ ๑๒  มกราคม   ๒๕๖๓     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ