วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

 ๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น

 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชาไปเป็นหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม

 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 ๔.ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกทักษะอาชีพและผู้ประกอบการในสถานศึกษา

 ๕. พัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๗.ส่งเสริม สนับสนุนระบบอุปกรณ์เพื่อผลิตพลังงานทางเลือก

ค่านิยม

มุ่งมั่น  จริงใจ  โปร่งใส  เป็นธรรม

มุ่งมั่น         ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น

จริงใจ         บริการด้วยความจริงใจ

โปร่งใส        บริหารด้วยความโปร่งใส

เป็นธรรม     ตัดสินใจด้วยความเป็นธรรม

เป้าประสงค์

   ๑. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ๒. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชาไปเป็นหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม

   ๓. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

   ๔. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ

   ๕. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ

   ๖. สพป.มส.๑ และสถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   ๗. สถานศึกษาได้รับระบบอุปกรณ์เพื่อผลิตพลังงานทางเลือก

กลยุทธ์


๑. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

๓. การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มีคุณภาพ

๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments