ผลงานวิชาการ

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โรงเรียนบ้านปางตอง

โพสต์6 ส.ค. 2561 20:31โดยadmin mhs1

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางตอง

ผู้ศึกษา  : ธิดา ปินตาคำ

รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ร.ร.บ้านป่าลาน

โพสต์30 ก.ค. 2561 19:35โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2561 19:40 ]

รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าลาน
ผู้ศึกษา : สุดารัตน์  โพธิกนิษฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5 ร.ร.ชุมชนบ้านปางหมู

โพสต์2 ก.ค. 2561 22:01โดยadmin mhs1

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู นางสาวทอปัด ทิพย์บุญมี

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ มีผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งหลวง วัฒนาคาร

โพสต์20 มิ.ย. 2561 20:13โดยadmin mhs1

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ มีผลบวกไม่เกิน 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนทุ่งหลวง วัฒนาคาร นางสาว อรุณี ปินคำ

รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปายวิทยาคาร

โพสต์25 เม.ย. 2561 19:53โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 19:41 ]

โดยการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร
รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้วิจัย วัชรกร สุรินทร์

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนขุนยวม

โพสต์21 ก.พ. 2561 00:50โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 00:52 ]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม

นางวิจิตรรัตน์  นายวม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนขุนยวม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

>>รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนขุนยวม<<


รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง

โพสต์25 ม.ค. 2561 01:19โดยadmin mhs1

            รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพร  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา

โพสต์15 ม.ค. 2561 21:12โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2561 21:13 ]

               การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการนา เสนอข้อมูลและการประยุกต์ใช้ ด้วยโปรแกรม Power Point 2013 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 นาย ถาวร ชุมสงฆ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

1-9 of 9