ผลงานวิชาการ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ชั้น ม.5

โพสต์5 พ.ย. 2561 19:46โดยadmin mhs1

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E)
เรื่อง แรงและความดัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อผู้ศึกษา : เสาวลักษณ์ ญาณพันธุ์

การศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ม.2 ร.ร.บ้านป่าลาน

โพสต์25 ก.ย. 2561 00:55โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 25 ก.ย. 2561 18:46 ]

การศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านป่าลาน
ชื่อผู้ศึกษา จีระนุช โคเบนท์

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคําคล้องจอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.1

โพสต์20 ก.ย. 2561 20:57โดยadmin mhs1


รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคําคล้องจอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา : ศิริณา แสงศิริ

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด การคูณแสนสนุก ชั้น ป.3

โพสต์28 ส.ค. 2561 23:31โดยadmin mhs1

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด การคูณแสนสนุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา : มิ่งขวัญ โยกุลัย

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โรงเรียนบ้านปางตอง

โพสต์6 ส.ค. 2561 20:31โดยadmin mhs1

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางตอง

ผู้ศึกษา  : ธิดา ปินตาคำ

รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ร.ร.บ้านป่าลาน

โพสต์30 ก.ค. 2561 19:35โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2561 19:40 ]

รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าลาน
ผู้ศึกษา : สุดารัตน์  โพธิกนิษฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5 ร.ร.ชุมชนบ้านปางหมู

โพสต์2 ก.ค. 2561 22:01โดยadmin mhs1

การศึกษาผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู นางสาวทอปัด ทิพย์บุญมี

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ มีผลบวกไม่เกิน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งหลวง วัฒนาคาร

โพสต์20 มิ.ย. 2561 20:13โดยadmin mhs1

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่ มีผลบวกไม่เกิน 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนทุ่งหลวง วัฒนาคาร นางสาว อรุณี ปินคำ

รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปายวิทยาคาร

โพสต์25 เม.ย. 2561 19:53โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 19:41 ]

โดยการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร
รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้วิจัย วัชรกร สุรินทร์

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนขุนยวม

โพสต์21 ก.พ. 2561 00:50โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 00:52 ]

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม

นางวิจิตรรัตน์  นายวม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนขุนยวม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

>>รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนขุนยวม<<


1-10 of 13