รางวัลคนดีศรีสพฐ. HERO OBEC

โพสต์1 เม.ย. 2561 23:18โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2561 23:19 ]
ท่านผอ.อุทัย  กาญจนะ    รับเกียรติบัตร รางวัลคนดีศรีสพฐ.    HERO  OBEC จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน      
วันนี้  ท่านผอ.อุทัย   กาญจนะ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเข้ารับรางวัลคนดีศรี สพฐ.  
HERO  OBEC  ด้านบริหารจัดการดีเด่น  สาขาการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ท่านสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์    พร้อมด้วย  นายสมบัติ  นีกรี    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ 
รางวัลคนดีศรี แม่ฮ่องสอน   (HERO  MAEHONG)  ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาสาขาการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน    นายอดิศักดิ์  อรุณสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWORDS)     นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ     ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านยาป่าแหน อ.ปางมะผ้า  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  
นายบรรเจิด  ถาบุญเรือง    ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า    อ.ปางมะผ้า  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ด้านวิชาการยอดเยี่ยม  และ นายเสกสรร  ศรีแสวง    ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์   อ.ปาย   ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา  กิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการ  //  ณ  ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ชั้น 4  
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน///

Comments