กิจกรรมของสำนักงานเขตฯ


ทบทวนระบบประกันแนวใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก สพป.มส 1

โพสต์17 ก.ค. 2561 20:10โดยadmin mhs1

ทบทวนระบบประกันแนวใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก

+++++

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการทบทวนระบบประกันแนวใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบ 4 เพื่อพัฒนากลุ่มโรงเรียนให้มีคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือ สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น มีผู้เข้าร่วมการประชุม 98 คน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

+++++


แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์9 ก.ค. 2561 21:16โดยadmin mhs1

+++++
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเรืองเดช สุขโอรส ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2565 เพื่อจัดทำ
PROJECT IDEA สำหรับการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ซึ่งจัดโดย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)

โพสต์9 ก.ค. 2561 21:15โดยadmin mhs1

+++++
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ กาวิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) ครั้งที่ 1 / 2561
ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการในรอบปีการศึกษา 2560
และใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จำนวน 4 คัน
ครบทุกอำเภอในเขตบริการ สำหรับใช้ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประจำอำเภอ
+++++

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

โพสต์14 มิ.ย. 2561 01:28โดยadmin mhs1

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ใน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยมี นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการ

พิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

โพสต์1 เม.ย. 2561 23:21โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2561 22:47 ]

วันที่ 2 เม.ย. 2561  เวลา 09.00 น. นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  ถวายราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561   เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์    ณ  วัดผาบ่องใต้  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   วันจันทร์ ที่ 2  เมษายน 2561     ++ นรินทร์  ไชยวงศ์   ภาพ

รางวัลคนดีศรีสพฐ. HERO OBEC

โพสต์1 เม.ย. 2561 23:18โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2561 23:19 ]

ท่านผอ.อุทัย  กาญจนะ    รับเกียรติบัตร รางวัลคนดีศรีสพฐ.    HERO  OBEC จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน      
วันนี้  ท่านผอ.อุทัย   กาญจนะ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเข้ารับรางวัลคนดีศรี สพฐ.  
HERO  OBEC  ด้านบริหารจัดการดีเด่น  สาขาการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ท่านสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์    พร้อมด้วย  นายสมบัติ  นีกรี    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ 
รางวัลคนดีศรี แม่ฮ่องสอน   (HERO  MAEHONG)  ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาสาขาการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน    นายอดิศักดิ์  อรุณสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWORDS)     นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ     ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านยาป่าแหน อ.ปางมะผ้า  
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม  
นายบรรเจิด  ถาบุญเรือง    ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า    อ.ปางมะผ้า  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ด้านวิชาการยอดเยี่ยม  และ นายเสกสรร  ศรีแสวง    ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์   อ.ปาย   ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา  กิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการ  //  ณ  ห้องประชุมขุนลุมประพาส  ชั้น 4  
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน///

ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เยี่ยมโรงเรียนบนดอยในพื้นที่สูง/ทุรกันดาร (บ้านจ่าโบ่) อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

โพสต์6 มี.ค. 2561 20:34โดยadmin mhs1

++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑  เยี่ยมโรงเรียนบนดอยในพื้นที่สูง/ทุรกันดาร  (บ้านจ่าโบ่)    อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ++
**********
<<    วันนี้  เวลา 10.45 น. นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต ๑  เยี่ยมโรงเรียนบนดอยในพื้นที่สูง  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่   อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน    เพื่อติดตามเกี่ยวกับการสำรวจบริบทของโรงเรียน  การดำเนินงานบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของผู้บริหาร  การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ internet  ของโรงเรียนลงสู่ห้องเรียนหรือไม่  รวมทั้งชี้แนะโรงเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา internet  การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  
//พร้อมกันนี้ ท่านผอ.อุทัย  กาญจนะ  ยังได้มอบกำลังใจให้กับผู้บริหารและ
คณะครูที่มีความตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม  เมื่อวันพุธ  ที่ 7  มีนาคม ๒๕๖๑ ++++    ขอบคุณภาพจากน้องณัฐ  วรภัทร  ศักดิ์วรางกุล++   >>ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว//

ผอ.อุทัย. กาญจนะ. ผอ.สพป.มส.1 ให้เกียรติทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือขับเคลื่อนโครงการสถานสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์9 ก.พ. 2561 23:39โดยadmin mhs1   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2561 17:21 ]

ผอ.อุทัย. กาญจนะ. ผอ.สพป.มส.1 ให้เกียรติทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือขับเคลื่อนโครงการสถานสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง รร.บ้านแม่นาเติง บ้านห้วยตอง. บ้านห้วยปูลิง บ้านหนองขาวกลาง บ้านแก่นฟ้า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ.ปางมะผ้า 
   // พร้อมนี้ ท่านผอ.อุทัย. กาญจนะ. ยังได้ตรวจเยี่ยม รร.บ้านถ้ำลอด ที่มีเด็กพักนอน และติดตามเกี่ยวกับการสำรวจบริบทของโรงเรียน การบริหารจัดการการเรียนการสอน สอบถามเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน(ขอบคุณภาพจากพี่นรินทร์. ไชยวงศ์)

++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบ O-NET ม.3 พื้นที่สูง/ทุรกันดาร +++

โพสต์4 ก.พ. 2561 19:02โดยadmin mhs1

    วันอาทิตย์   ที่  ๔   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา   ๐๗.๓๐  นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต ๑  พร้อมด้วย พร้อมคณะ  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์สอบ O-NET ม.3  พื้นที่สูง/ทุรกันดาร หมอกหนาและเหน็บหนาวในสังกัด  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑    ณ  โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒  อ.ปาย     ++++ ขอบคุณภาพจากพี่นรินทร์ ไชยวงศ์  ธีรธิดา   พรหมมาแบน    /ข่าว+++++++++++

++ ท่าน ผอ.อุทัย กาญจนะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET พื้นที่สูง/ทุรกันดาร ++

โพสต์4 ก.พ. 2561 19:00โดยadmin mhs1

วันเสาร์  ที่  ๓   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑   เวลา  ๑๑.๐๐ น.   เวลา  นายอุทัย  กาญจนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ตรวจเยี่ยมสนามสอบ   O-NET  พื้นที่สุง/ทุรกันดาร ท่ามกลางความหนาวเหน็บและหมอกหนา ณ  โรงเรียนขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน   
++++ นรินทร์ ไชยวงศ์  ภาพ  //ธีรธิดา   พรหมมาแบน    /ข่าว +++++++++++

1-10 of 26