กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
นางสาวจรัสศรี  คำใส
 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

                                       
                                         นางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  
                                       ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

                                         
                                                      นางสาวชลีพร   อินต๊ะสาร
                                                        ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

นายเพิ่มพล  สายปัญญา
ลูกจ้างชั่วคราวComments