กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางเอมอร รัตนเพ็ญ
 เบอร์โทรศัพท์   089-9519518

                                                                                
                                                      นางแสงเดือน พิศไหว                                                 นางอรุณี ศรีพันธ์ไพบูลย์ 
                                    ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
                                                  โทรศัพท์   090-2691463                                       เบอร์โทรศัพท์   081-5956094

                                                                         
                                                      นางปาณิสรา ทิมินกุล                                                        นายวัชระ  อรัญภูมิ 
                                            ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ                        ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
                                                 เบอร์โทรศัพท์  090-2691463                                   เบอร์โทรศัพท์  061-4915651
                                                                                                               
                                                               
                                                  นางสาวกชณิภา   คำมาสาร                                         นายเกียรติศักดิ์ เนตรสมบูรณ์      
                                         ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ                           ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    
                                                เบอร์โทรศัพท์  064-9424166                                   เบอร์โทรศัพท์   085-6272562            

                                                                                      
                                                                                                นายพิเชษฐ  กันทาหอม
                                                                                ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                                                                                        เบอร์โทรศัพท์   084-7690116


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments