กลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน

งานจัดการงานทั่วไป
                  
                 นางผ่องใส  สายปัญญา                                  นางวันทนี  ใสสว่าง                              นางปิยะมาศ  คงแก้ว
        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ                   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       

งานประชาสัมพันธ์
                                         
                                                    นายไกรสร  สิงหนาท                            นางธีรธิดา   พรหมมาแบน
                                             นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ                  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

งานธุรการ
                            
                         นางเจญจิรา  พันธ์น้อย                      นางสาวจารุวรรณ  ไชยวิฑูรย์                      นายสุทัศน์  เทพรัตน์
                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                           พนักงานพิมพ์                                พนักงานธุรการ ส.4

งานช่าง
                            
                      ายรัตนศักดิ์  หน่อเมือง                     นายอานนท์  ชินสวัสดิ์                        นายนรินทร์  ไชยวงศ์
                                    ช่างไฟฟ้า  ระดับ  ช 3                        ช่างไฟฟ้า  ระดับ ช 4          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช 2

                                       
                                              นายมานพ  ใจบุญ                                            นายไพฑูรย์  มณีรัตน์
                                            ช่างไฟฟ้า  ระดับ  ช 3                                          ช่างไฟฟ้า  ระดับ  ช 3

                                             
                                            นายวรภัทร  ศักดิ์วรางกููล                               นายโกวิทย์  แจ่มจันทร์ 
                                              ช่างไฟฟ้า  ระดับ ช 4                                          ช่างปูน  ระดับ ช 4

งานบริการ
                            
    นางศรีธร   ปัญญาเจริญยิ่ง                     นายเตือน  บุญจิตร                         นายสมชาย  ปัญญาเจริญยิ่ง  
                         พนักงานทำความสะอาด                        เจ้าหน้าที่เวรยาม                                 นักการภารโรง

                                           
                                             นางสุรพร  วิทยาดีมาก                                      นางกนกพร   ทวิชากรสีทอง  
                                             พนักงานทำความสะอาด                                            ลูกจ้างชั่วคราว
     


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments