กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
นางกมลลักษณ์  หน่อเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

                                         
                                 นางสาวจุฑามาศ  เตียวตระกูล                                     นางสาวศรีเพ็ญ    สมเขื่อน
                             นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ                       นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


                                  
                                    นางทรงศรี  บุบผาเพชร                                     นางสาวประภาพรรณ   มุมตา
                            นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ                           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


                                                      
                            นางสาวเสาวณีย์   ตระกูลพัดทอง                                 นางสาวศรีพนา   ไพรขจรเกียรติ
                                       ลูกจ้างชั่วคราว                                                       
ลูกจ้างชั่วคราว                         


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments