กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวสุภาสิริ  มณีธร
นักทรัพยากรบุลคลชำนาญการพิเศษ


กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

                                                                  

                                       นางสาวนงนภัส  ศักดิ์วรางกุล                                                 นางสาวนภัสพร  คำใส

                                      

นักทรัพยากรบุลคลชำนาญการ                                       
นักทรัพยากรบุลคลชำนาญการ

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวสุภาพร  วิรัตนาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ)
                                                    
                                       นางสาวนฤมล   เขียวมูล                                              
นางตวงรัตน์  ถาวร
        
                                    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                      
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
                 

      กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

                                                    
                                     นางสาวสุวรีย์   พร้อมกิตติพงศ์                                               นางวนิดา  ขยันกิจ
                                  นักทรัพยากรบุลคลชำนาญการพิเศษ                                     
นักทรัพยากรบุลคลชำนาญการ

                             
                           
                                        
นางสาวสุวิมล  สุนันต๊ะ                                            นางสุภาภรณ์  รัตนังค์
                                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

                                                                
                                     
นางปรียาภา  คำนุ่น                                                      นางวรรณพร  เรียงไรสวัสดิ์

                            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                                         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


                                                                                นางยุพเรศ  อุ่นนุช
                                                                         เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


กลุ่มงานวินัยและนิติการ

นายณัฐเมศร์  ธีรจิตตินันท์

นิติกรชำนาญการพิเศษ                                          SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments