กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายเรืองเดช  สุขโอรส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
                     งานวิเคราะห์งบประมาณ                                                             งานจัดทำแผนและนโยบาย
                                                          
                              นายสมจิตร  พุทธวงษ์                                                                     นางแน่งน้อย  ทนันชัย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

                            

                                                           งานติดตาม ประเมิน และรายงานผล

                                                                                
                                                                                    

                                                                                    นางปวีย์ธิดา  เฉลิมภูมิพัฒน์

                                                                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


                                                                   งานข้อมูลสารสนเทศ     

                                        

                                                              
                
                              นางพรธิภา  เรือนคำฟู                                                       นายอดิศักดิ์   อรุณสุวรรณ                
                     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


                             งานธุรการ                                                                     งาน ICT
                                                  
                           นางสาวเมธาพร  บุญเจริญ                                                           นายศรุติ    วงค์อินทร์
                           เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                                     ลูกจ้างชั่วคราว

 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments