ขอขยายระยะเวลารับผลงานจนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2560 กิจกรรม  กำหนดระยะเวลา
 1. เปิดรับบทความวิจัย (บทคัดย่อ และ/หรือ บทความวิจัยฉบับเต็ม)   บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 2560
 2. แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อการแก้ไข  ภายใน 30 พ.ย. 2560
 3. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข (Revised Paper) ตามผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ  30 พ.ย. 2560
 4. การชำระค่าลงทะเบียน  ภายใน 30 พ.ย. 2560
 5. การประชุมวิชาการระดับชาติ  7 - 8 ธ.ค. 2560

หมายเหตุ 
  • สามารถส่งผลงานวิจัย และนวัตกรรม มาทางอีเมล:  hsresearch2017@mfu.ac.th