โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

          ด้วย สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนาบุคลากรด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ"  ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ด้านการสื่อสารต่างวัฒนธรรมมากขึ้น โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทักทาย การให้ความรู้โภชนาการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมในวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 4 มื้อ ,อาหารเย็น จำนวน 3 มื้อ ,อาหารว่าง จำนวน 8 มื้อ
2. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า (พักคู่)
    2.1 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก จังหวัดเชียงราย ,พะเยา       จำนวน    3    คืน
    2.2 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก จังหวัดแพร่ ,น่าน                จำนวน    4    คืน
3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม
ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม ภายในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th
 
                        หนังสือเชิญ หนังสือเชิญ                                                         
                        หนังสือเชิญ โครงการประชาสัมพันธ์                           
                        หนังสือเชิญกำหนดการ
                        หนังสือเชิญ แบบตอบรับ