โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับพนักงานขับรถ

          ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับพนักงานขับรถ" ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2560 ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ที่จำเป็นในการสื่อสาร พร้อมที่จะให้บริการแก่ชาวต่างชาติ ในการแนะนำและบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเชียงรายได้ รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจในการประประธุรกิจบริการ นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม ภายในวันพุธที่  20 กันยายน  2560 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6430 หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info_3@cas.mfu.ac.th
 
                                                 
                        หนังสือเชิญ โครงการประชาสัมพันธ์                           
                        หนังสือเชิญกำหนดการ
                        หนังสือเชิญ แบบตอบรับ