การใช้เทคนิคการตั้งคำถามในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นความคิดและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

          ด้วย สํานักวิชาศิลปสาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ "การใช้เทคนิคการตั้งคำถามในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นความคิดและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน" ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2560 ณ ห้องพู่ระหง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเทคนิคการตั้งคำถามในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และแนะนำแนวทางการนำเทคนิคการตั้งคำถามไปใช้ในออกแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งยังพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงฝึกฝนทักษะการตั้งคำถามของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมในวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ อาหารว่าง จำนวน 3 มื้อ
2. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า จำนวน 1 คืน
3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม
ทั้งนี้ สามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมการอบรม โดยการกรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 สำหรับค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้เบิกจ่ายจากโรงเรียนต้นสังกัด หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                    หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6449 , 0 5391 6385 หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info_3@cas.mfu.ac.th


https://form.jotform.me/63218499706466 https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRQG_Tw7EEp6dmonbFwxBFyjhWxA0-j9qnQCZJJepqjR2H5I6VauGULEPzVjuUon0rBGumbN20iBcae/pubhtml?gid=1940054051&single=true
                        หนังสือเชิญ หนังสือเชิญ                                                         
                        หนังสือเชิญ โครงการประชาสัมพันธ์                           
                        หนังสือเชิญกำหนดการ