สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่นที่ 7”

          
 
          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่นที่ 7”  ในระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 325 อาคารปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
          อาจารย์เบญจมาภรณ์  หาญเจริญกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขากายภาพบำบัด ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พนักงานผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัดและผู้สนใจทั่วไป มีการพัฒนาองค์ความรู้ในการช่วยงานนักกายภาพบำบัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงาน การช่วยเตรียมเครื่องมือในการรักษาทางกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัดทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนั้น สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพิ่มเติมทักษะ แก่ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด เพื่อให้การรักษามีความรวดเร็วและปลอดภัยต่อผู้ป่วย อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดให้สอดคล้องกับงานกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้น 
          การจัดโครงการประชุมนี้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดได้กว่า 500 คนแล้ว โดยในรุ่นที่ 7 นี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 51 คน ประกอบด้วยผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกายภาพบำบัด พนักงานบริการ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานทั่วไปจากทั่วประเทศ