มฟล. จัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) อย่างยิ่งใหญ่

โพสต์11 พ.ย. 2559 18:41โดยWeerayut Wongsupa   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2559 18:42 ]
          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2559 ส่วนภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มฟล.เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติ ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และหัวข้อย่อยในการจัดงานปีนี้คือ “ปีแห่งถั่วเมล็ดแห้ง (INTERNATION YEAR OF PULSES) และ STEM Education” โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559

          รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางและจริงจัง ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและการเรียนรู้จากชีวิตประจำวัน เพราะความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นตลอด นอกจากนี้ มฟล. ยังได้มีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาจากสำนักวิชาและศูนย์ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน และถือเป็นโอกาสให้นักศึกษาของ มฟล. ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีมพร้อมทั้งปลูกสำนึกจิตอาสาให้แก่นักศึกษาด้วย

          การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมจัดนิทรรศการเป็นจำนวนมาก เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ,สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย ,สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สวนสัตว์เชียงใหม่ บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด บริษัทพีระพงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทอีโคโลเท ร่วมถึงมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดต่างๆ ของถั่ว การจำลองแผ่นดินไหว การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การวาดภาพตามจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโตกอาหารเหนือ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น โดยตลอดการจัดงานมีโรงเรียนทั้งในจังหวัดเชียงราย และใกล้เคียงเข้าร่วมงาน จำนวน 176 โรงเรียน มีจำนวน ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน