อบรมระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทางทางกายภาพบำบัดชุมชน

          ด้วย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กําหนดจัดโครงการ อบรมระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทางทางกายภายบำบัดชุมชน ในระหว่างวันที่ 17 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง ES1-213 อาคาร Education Park (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนานักกายภายบำบัดให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน มีทักษาะการปฏิบัติงานอย่างองค์รวม ในการดูแลสุขภาพตามระยะความต่อเนื่องของสุขภาพ (Health continuum) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงสามารถดำเนินการและถ่ายทอดกระบวนการทางจิตตปัญญาให้กับชุมชนได้ นั้น
          
            ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญนักกายภาพบำบัด ,อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ,ศิษย์เก่าผู้ที่ทำงานทางด้านสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีเงื่อนไขอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้
       
             1. ชําระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
                    -  นักกายภาพบําบัต และผู้สนใจทั่วไป     10,000  บาท
                    -  อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สาขาวิชากายภาพบําบัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 9,500 บาท
             2. ชําระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 30 เมษายน 2560
            -  นักกายภาพบําบัด และผู้สนใจทั่วไป             10,500  บาท
            -  อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติทางคลินิก สาขาวิชากายภาพบําบัดของมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ,นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 10,000 บาท
           
            ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 60.2 (PTCEU)  ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชําระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560   มายัง ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5 8 9 1 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558 
https://form.jotform.me/63631979402461 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1smyiDubcMkvN0_dK78nOxfRK1uJLRv7pw9YtxziNVW0/pubhtml?gid=1935358548&single=true
        
                        หนังสือเชิญ หนังสือเชิญ                                                         
                        หนังสือเชิญ โครงการประชาสัมพันธ์                          
                        หนังสือเชิญกำหนดการ                            
                        หนังสือเชิญ แบบตอบรับ
                        หนังสือเชิญ รายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติคลินิก กายภาพบำบัด